Nieuws

Publicatie: 13 februari 2023

Door: en


Op 12 januari 2023 is de Verordening buitenlandse subsidies in werking getreden. Deze verordening streeft ernaar om verstoringen van de interne markt als gevolg van buitenlandse subsidies aan te pakken. De Verordening buitenlandse subsidies wordt op 12 juli 2023 van toepassing. Nu heeft de Europese Commissie een raadpleging geopend over de verordening. Er kan tot 6 maart 2023 feedback worden gegeven.

De Verordening buitenlandse subsidies

De Verordening buitenlandse subsidies stelt de Commissie in staat om uit niet-EU-landen afkomstige financiële bijdragen aan ondernemingen in de EU te onderzoeken. Dit heeft onder meer tot gevolg dat ondernemingen vanaf 12 oktober 2023 deelname aan openbare aanbestedingen moeten aanmelden bij de Commissie indien de geraamde waarde van de opdracht ten minste 250 miljoen euro is en de desbetreffende buitenlandse financiële bijdrage ten minste 4 miljoen euro per niet-EU land bedraagt.

Op grond van de verordening is de Commissie ook bevoegd procedureregels vast te stellen met betrekking tot de handhaving ervan. Dit wordt gedaan om de marktverstorende effecten hiervan te verminderen. Als één van deze procedureregels is er een ontwerpuitvoeringsverordening opgesteld Hiermee wordt de op aanmeldingsformulieren aan te geven informatie over aanbestedingsprocedures en concentraties verhelderd. Verder komt er meer duidelijkheid over de rechten van partijen, de berekening van termijnen en dossiertoegang.

Feedback

De Commissie nodig alle belanghebbenden uit om feedback te geven over de uitvoering van de verordening. De Verordening buitenlandse subsidies kan ook voor decentrale overheden relevant zijn, aangezien buitenlandse subsidies kunnen zorgen voor een verstoring van de Europese interne markt. Er kan tot 6 maart 2023 via deze website gereageerd worden op de ontwerpuitvoeringsverordening.

Bron

Commissie vraagt om feedback over de uitvoering van de verordening buitenlandse subsidies, Europese Commissie