Nieuws

Publicatie: 4 maart 2024

Door: en


Het verminderen van armoede en het verbeteren van de sociale inclusiviteit van de samenleving is het doel van het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (hierna EFMB). Om dit fonds te beoordelen, heeft de Europese Commissie een raadpleging geopend.

Wat is het EFMB?

Inmiddels is het EFMB opgenomen in het Europees Sociaal Fonds + (hierna ESF+). Tussen 2014 en 2020 beschikte het fonds over 3,8 miljard euro. Het doel van het EFMB was het tegengaan van armoede en het zorgen voor een sociaal inclusievere samenleving.

Binnen de kaders van het fonds konden nationale overheden zelf een programma opstellen. Zo konden zij zelf kiezen hoe ze de hulp verdeelden. Het Nederlandse initiatief richtte zich bijvoorbeeld op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen met een laag inkomen.

Feedback

De resultaten van de raadpleging kunnen zorgen voor verbetering van de implementatie van het ESF+ in de periode 2021-2027. Bovendien kan de raadpleging bruikbare informatie verschaffen voor het ontwerpen van toekomstige programma’s na 2027.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden die ervaring hebben met het EFMB of die bezig zijn met beleid op het vlak van sociale inclusiviteit worden uitgenodigd hun mening te geven. Tot 8 mei 2024 kunnen zij reageren op de raapleging.

Bron

Take part in the public consultation on the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), Europese Commissie

Aid to the most deprived – evaluation of the 2014-2020 FEAD, Europese Commissie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), Europese Commissie