Nieuws

Publicatie: 23 oktober 2023

Door:


De Raad van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Het doel is om de elektriciteitsprijzen minder afhankelijk te maken van de markt voor fossiele brandstoffen, aangezien deze nogal wisselvallig kan zijn. Hiermee wil de Raad zorgen voor meer stabiliteit en betere bescherming van de consument.

Hervorming als antwoord op de energiecrisis

De EU-brede energiecrisis van 2022 heeft een groot effect gehad op de elektriciteitsmarkt. De elektriciteitsprijs is gebaseerd op de kosten van fossiele brandstoffen, die vanwege de oorlog in Oekraïne enorm snel zijn gestegen. Om de consumenten bij te staan hebben overheden verschillende maatregelen getroffen, zoals het verstrekken van subsidies en het opschorten van btw. Dit zijn echter kortetermijnoplossingen. Om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen is een hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt noodzakelijk.

Beoogde veranderingen

De eerste concrete doelstelling van de door de Raad beoogde hervormingen is het faciliteren van een stabielere elektriciteitsmarkt. Om dit te bewerkstelligen kwam de Raad overeen dat de lidstaten stroomafnameovereenkomsten gaan bevorderen door onrechtvaardige belemmeringen weg te nemen. Wanneer hier overheidsmiddelen bij betrokken zijn moet er standaard gekozen worden voor tweerichtingscontracten. Die houden in dat de producent de elektriciteit verkoopt voor een prijs die met de overheid is overeengekomen. Valt de effectieve marktprijs lager uit, dan betaalt de overheid het verschil. Valt de prijs hoger uit , dan moet de producent het verschil terugbetalen aan de consumenten.

Verder moet de hervorming leiden tot gemakkelijker gebruik van staatssteun op lange termijn om betaalbare energie te kunnen garanderen. Daarnaast zijn de bepalingen die gaan over consumentenbescherming verder verduidelijkt en zijn de mogelijkheden voor het reguleren van prijzen tijdens een crisis uitgebreid.

Decentrale relevantie

De energiecrisis in 2022 was niet alleen belastend voor de consument, maar ook voor de decentrale overheden die hun inwoners moesten ondersteunen. De hervorming voorziet in meer langetermijnoplossingen, waardoor de gemeenten gemakkelijker kunnen bijdragen aan de bestaanszekerheid van hun inwoners. Door de elektriciteitsmarkt op een grotere schaal te stabiliseren zal er minder sprake zijn van plotselinge fluctuaties die een beroep doen op de crisisrespons van decentrale overheden.

Vervolgstappen

Het akkoord dat is bereikt in de Raad zal gebruikt worden als standpunt in de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve tekst. Zowel de Raad als het Parlement moeten formeel instemmen voordat de hervormingen aangenomen worden.

Bron

Hervorming opzet elektriciteitsmarkt: Raad bereikt akkoord – Raad van de EU

Hervorming van de elektriciteitsmarkt– Raad van de EU

Meer informatie

Ondersteuning van economie door invloed Russische invasie: Commissie stelt tijdelijk staatssteuncrisiskader vast – Kenniscentrum Europa Decentraal

Toolkit Energiearmoede: waar moeten gemeenten op letten? – Kenniscentrum Europa Decentraal