Nieuws

Publicatie: 6 februari 2023

Door:


In de EU worden steeds meer gevaarlijke afvalstoffen geproduceerd. De Europese Rekenkamer concludeert in een analyse dat er sinds 2004 een constante toename van gevaarlijk afval is geweest. Ook laat de Rekenkamer weten dat van al het gevaarlijk afval de helft wordt verwijderd in plaats van dat het gebruikt wordt voor energieterugwinning of recycling.

Lucratieve handel

Daarnaast is er in de EU een lucratieve handel ontstaan in illegaal afval, waarbij dit afval vervoerd wordt om de administratieve lasten en kosten van het verwerken te vermijden. De geschatte winst hiervan in de EU ligt tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro volgens het rapport, terwijl het risico op sancties en de zwaarte van straffen betrekkelijk laag is.

De EU stelt strenge veiligheidsregels voor het verwerken van gevaarlijke afvalstoffen. Dit moet gebeuren in speciale verwerkingsinstallaties. Volgens EU-regelgeving geldt als gevaarlijk afval al het afval dat giftig, explosief, corrosief of irriterend is. Het aandeel verwijderd gevaarlijk afval kan verminderd worden door een verbetering van de recyclingscapaciteit en -technologie.

Decentrale relevantie

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van Europese afvalwetgeving. In het verleden heeft de Europese Commissie al meermaals inbreukprocedures geleid tegen lidstaten die de Europese voorschriften niet hebben omgezet of nageleefd. De verantwoordelijkheid voor het inzamelen van (zwaar chemisch) afval ligt in Nederland grotendeels bij provincies en gemeenten. Van de uit Nederland afkomstige gevaarlijke afvalstoffen wordt bijna 90% ook binnen Nederland verwerkt; de rest wordt naar het buitenland vervoerd voor verwerking.

Aangezien de Europese Rekenkamer signaleert dat de afvalinzameling verbeterd moet worden, kunnen deze overheden in de toekomst te maken krijgen met nieuwe beleidsinitiatieven vanuit de EU. Specifiek raadt de Rekenkamer aan dat de EU maatregelen neemt om onder meer de inconsistente indeling van gevaarlijke afvalstoffen, de onvolledige rapportage over afvalproductie en -verwerking en de illegale handel in afvalstoffen aan te pakken. Verder wordt aangeraden om nationale digitale registers op elkaar af te stemmen. Hiervoor zou de Europese Commissie de toepasselijke EU-wetgeving kunnen harmoniseren.

Bron

De hoeveelheid gevaarlijk afval in de EU neemt nog steeds toe, Europese Rekenkamer.

Meer informatie

Chemische stoffen, Kenniscentrum Europa Decentraal

Zeer zorgwekkende stoffen, Kenniscentrum Europa Decentraal