Nieuws

Publicatie: 27 november 2023

Door: en


Naar aanleiding van de Green Deal en in het bijzonder de Farm to Fork strategie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Verordening voor duurzaam gebruik van pesticiden ter bescherming van het milieu. Het Europees Parlement wees dit voorstel op 22 november 2023 af.  

Waarom wil de Commissie pesticiden gebruik verduurzamen?

De Commissie heeft in juni 2022 een voorstel gedaan tot een Verordening inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De term “pesticiden” is hier de verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Pesticiden worden vaak in de landbouw, bosbouw, maar ook in groene stedelijke gebieden ingezet voor het beschermen van planten tegen schadelijke organismen. Deze schadelijke chemische stoffen komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen en kunnen nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen, wanneer de concentratie te hoog wordt. Om grip te krijgen op het effect dat pesticiden hebben, vooral in zake het wijdverspreide gebruik in de landbouwsector, stelt de Commissie voor om meer ecologisch en klimaatgeoriënteerde landbouw te bevorderen. Ook vanuit de doelstellingen van de Green Deal is het essentieel om het gebruik van pesticiden te verduurzamen. Op 22 november heeft het Europees Parlement het voorstel van de Commissie afgewezen.

Wat houdt het voorstel in?

In de Farm to Fork strategie, de biodiversiteitsstrategie en het zero pollution actieplan, die allen onderdeel uitmaken van de Green Deal, stelt de Commissie als doel het gebruik van chemische en gevaarlijkere pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen. De doelstellingen in het voorstel richten zich naast de verduurzaming van het gebruik van pesticiden ook op de handhaving en de uitvoering van de verordening. Het voorstel richt zich daarmee vooral op het instellen van een milieuvriendelijkere gewasbescherming- chemische stoffen moeten bewezen het laatste redmiddel zijn. Verder is in het voorstel een verbod opgenomen op pesticiden in gevoelige gebieden zoals parken of sport- en recreatieterreinen.

Decentrale relevantie

Pesticiden kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor ecosystemen. Waterschappen zijn dan ook nauw betrokken bij het monitoren van concentraties bestrijdingsmiddelen en bij het aanpakken van de problemen. Daarnaast worden bestrijdingsmiddelen ook gebruikt door overheidsinstellingen. Gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken bestrijdingsmiddelen voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten. Meer informatie vindt u op deze pagina over regelgeving ten aanzien van het gebruik van pesticiden.

Bronnen

Persmelding, Europees Parlement

Pesticiden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Nieuws over wetsvoorstel, Huis van de Nederlandse Provincies