Nieuws

Publicatie: 11 december 2023

Door:


Als gevolg van de nieuwe regels die het Transportcomité van het Europees Parlement heeft aangenomen leidt de inbeslagname van rijbewijzen vaker tot ongeldigheid van het rijbewijs in andere lidstaten. Het gevolg is dat een besluit tot tijdelijke of permanente intrekking in een lidstaat doorgegeven wordt aan de lidstaat waar het rijbewijs is afgegeven, met het doel om het bewijs in de gehele EU ongeldig te verklaren.

Bestaande regels

Het belangrijkste regelgevend kader op het gebied van rijbewijzen wordt gevormd door Richtlijn 2006/126/EG, ook wel bekend als de Richtlijn rijbewijzen. Hier worden met name regels gesteld over hoe rijbewijzen moeten zijn opgesteld en over de wederzijdse erkenning van rijbewijzen uit andere lidstaten. Ook is er al vastgelegd dat er geen rijbewijs afgegeven mag worden aan iemand wiens rijbewijs in een andere lidstaat is ingetrokken en mag een bewijs dat is ingetrokken door de staat dat dit af heeft gegeven niet in andere lidstaten erkend worden. De lidstaten waar een rijbewijshouder normaal woont mogen ook op diens door een andere lidstaat afgegeven bewijs de eigen regels over schorsing, intrekking, beperking of nietigverklaring toepassen.

Deze regels hebben echter nog geen gevolg voor een nog bestaand rijbewijs wanneer een andere lidstaat dan die die het rijbewijs afgaf het rijbewijs intrekt. Dit bleek onder meer uit arrest C-266/21 waarin het Hof van Justitie bepaalde dat een lidstaat waar een rijbewijshouder woont een bevel tot schorsing van een andere lidstaat waar de houder een overtreding heeft begaan mag negeren, ook als die laatste staat de afgever van het oorspronkelijke rijbewijs was.

Aanscherpingen

De nieuwe regels hebben als gevolg dat overtredingen in lidstaten die niet het rijbewijs hebben afgegeven leiden tot ongeldigheid in de gehele EU. Het voorstel omvat een uitgebreide lijst van verkeersovertredingen die aanleiding zijn voor het doorgeven van besluiten tot intrekking van een rijbewijs, waaronder snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, overtredingen met de dood of ernstig letsel tot gevolg of rijden zonder rijbewijs. Verwant aan de regels over het intrekken van rijbewijzen zijn regels die gaan over grensoverschrijdende informatie-uitwisseling op verkeersgebied gestroomlijnd.

De voorgestelde regels zijn een onderdeel van het Wegveiligheidspakket van de Europese Commissie van 1 maart 2023. In het kader hiervan worden meerdere maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid getroffen, onder meer gericht op het tegengaan van straffeloosheid voor grensoverschrijdende verkeersovertreders. Het einddoel is om in 2050 het aantal verkeersdoden in de gehele EU tot nul terug te dringen.

Decentrale relevanties

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de afgifte van rijbewijzen en hebben op die manier al te maken met Richtlijn 2006/126/EG. Voor zover Europese regels gevolgen hebben voor de afgifte van rijbewijzen, bijvoorbeeld na intrekking in een andere lidstaat, kunnen gemeenten hiermee te maken krijgen. Ook kan een Europees rijbewijs als identiteitsbewijs gebruikt worden. Het is daarom relevant te weten wanneer dit bewijs zijn geldigheid kan verliezen.

Bron

Veiligheid op de weg: een einde aan straffeloosheid van grensoverschrijdende chauffeurs, Europees Parlement

Meer informatie

Mobiliteit: Overige regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal