Nieuws

Publicatie: 13 maart 2023

Door:


Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verkenning gedaan bij decentrale overheden naar de behoefte aan dienstverlening op het gebied van digitalisering. KED heeft hierbij onderzocht welke dienstverlening hen zou helpen om de vertaalslag van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak te maken.

Hiervoor is gesproken met meer dan veertig vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen – zowel ambtenaren als bestuurders – en de koepelorganisaties van decentrale overheden. Het rapport bestaat uit twee opeenvolgende delen. Het eerste deel geeft inzicht in de knelpunten en behoeften. In het tweede deel worden suggesties gedaan voor dienstverlening die nodig is om te voorzien in de behoefte van decentrale overheden.

Uit het onderzoek blijkt dat het belang van digitalisering door elke decentrale overheid wordt erkend. Zo is iedere decentrale overheid op zijn eigen manier met het onderwerp bezig en zijn zij actief op zoek naar mogelijkheden om de opgaven het hoofd te bieden. Ze vragen zich af hoe zij hierin prioriteiten kunnen stellen. Bestuurlijk ‘commitment’ speelt hier een grote rol. Dit bepaalt namelijk hoe digitalisering binnen de organisatie wordt opgepakt.  

Ook is gebleken dat gemeenten, provincies en waterschappen behoefte hebben aan meer kennis van Europese wet- en regelgeving, zodat ze hun beleid en inkoopproces hier tijdig op kunnen aanpassen. Zij stellen er prijs op in een vroeg stadium van de besluitvorming op de hoogte zijn van Europese wetsvoorstellen. Daarnaast is er veel behoefte aan meer samenwerking en kennisdeling.

Het onderzoek benoemt verschillende concrete diensten die decentrale overheden op prijs zouden stellen. Dit zijn onder andere een tijdlijn van digitale wetgeving, model inkoopvoorwaarden en meer informatie over financiering en fondsen. 

Het rapport Digitalisering: onderzoek naar de behoeften van decentrale overheden is hier te vinden.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze publicatie, dan kunt u ons een mail sturen via info@europadecentraal.nl. U kunt ook contact met ons opnemen omtrent andere digitaliseringsvragen.