Nieuws

Publicatie: 25 oktober 2021

Door: en


Aan de hand van zes prioritaire thema’s bouwt de Europese Commissie aan een Europa na de COVID-19-crisis, een rechtvaardigere en veerkrachtigere samenleving en streeft ze naar het versnellen van de groene en digitale transitie. In haar werkprogramma voor 2022 beschrijft de Commissie op basis van welke initiatieven samen een sterker Europa wordt gemaakt (Making Europe stronger together).

Ambities van de Europese Commissie

Het werkprogramma van de Commissie voor 2022 is gericht op de volgende stappen om sterker uit de crisis te komen en vaart te maken met de digitale en groene omslag. De Commissie doet dit, net als in 2021, op basis van zes ambities:

  • een Europese Green Deal;
  • een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk;
  • een economie die werkt voor de mensen;
  • een sterk Europa in de wereld;
  • het beschermen van de Europese levenswijze;
  • een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

Werkprogramma 2022

In het werkprogramma van 2022 worden de concrete maatregelen uiteengezet om de zes ambities van de Commissie te verwezenlijken. Het programma bevat naast een lijst van nieuwe voorstellen ook een overzicht van wetgevingsvoorstellen die het komend jaar prioriteit krijgen en voorstellen die juist worden ingetrokken.

De plannen uit de volgende beleidslijnen zijn interessant voor de praktijk van decentrale overheden gelet op de uitwerking van die Europese ambities:

De Europese Green Deal

De Europese Commissie gaat door met haar streven om van Europa het eerste klimaatneutrale continent in 2050 te maken. Dit doet de Commissie aan de hand van een aantal pakketten met voorstellen gericht op: zero pollution, klimaatmaatregelen, circulaire economie, plastics, biodiversiteit en Farm-to-Fork. Dit zijn veelal opvolgingen van bestaande acties. Zo komt er een follow-up van het actieplan voor de circulaire economie, ook op het gebied van geïntegreerd waterbeheer.

Ter ondersteuning van de doelstelling van hernieuwbare energie die met het Fit-for-55-pakket werd gesteld, zal de Commissie werken aan best practices en een Mededeling over zonne-energie.

Wat betreft financiële middelen, geeft de Commissie aan dat het naast het Just Transition Fund en het Sociaal klimaatfonds ook de externe financiering voor biodiversiteit zal verdubbelen. Daarbij zal ook een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan klimaatfinanciering voor minder ontwikkelde landen.

De Commissie zal daarnaast blijven werken aan groenere en duurzamere landbouw en het uitvoeren van de acties uit de ‘Farm to Fork’-strategie. Dit betekent dat de Commissie in 2022 met de lidstaten zal werken aan het overeenkomen van nationale strategische plannen om de doelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Green Deal te verwezenlijken. Eén van de initiatieven van de Commissie is nieuwe regelgeving voor duurzaam gebruik van pesticiden om het doel van 50% reductie uit de EU-biodiversiteitsstrategie en de ‘Farm to Fork’-strategie te verwezenlijken

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Het is inmiddels bekend dat de Commissie vastbesloten is dat dit het “digitale decennium” van Europa moet worden. De EU moet zijn digitale soevereiniteit versterken door zich te richten op digitaal vaardige burgers, data, technologie en infrastructuur. Dit kwam ook naar voren in het voorstel van de Commissie voor de Path to the Digital Decade en met hetgeen Von der Leyen stelde in de Staat van de Unie. De focus in het Werkprogramma van 2022 ligt op cyberweerbaarheid, het lanceren van een wereldwijd beveiligd communicatiesysteem en het aannemen van Europese wetgeving voor chips. Daarnaast gaat de EU zich nog meer inzetten om de digitale vaardigheden bij Europese burgers te verbeteren. Om hier vorm aan te geven presenteerde de Commissie in maart 2021 al het Digitaal Kompas.

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

De Europese Commissie benoemt nogmaals het belang van de visie van EU-burgers op de toekomst van Europa. In 2020 introduceerde de Commissie al de Conferentie over de Toekomst van Europa. De Conferentie biedt een openbaar forum voor een debat met burgers over belangrijke Europese prioriteiten en uitdagingen dat inmiddels al in volle werking is. Burgerparticipatie speelt een belangrijke rol bij het betrekken van burgers bij het vormgeven van de Unie.

Een overzicht van alle initiatieven van de Europese Commissie vindt u hier.

Betere regelgeving

Het werkprogramma bevat tevens een betere regelgeving-agenda. De Commissie verwijst in dat verband ook naar de Mededeling Joining forces to make better laws  om de kwaliteit van regelgeving te verbeteren en de voordelen te maximaliseren. Met dit werkprogramma zal de Commissie tevens haar “één in, één uit” – principe (“one in, one out”) volledig gaan toepassen in het maken van beleid. Dit komt er op neer dat voor elk nieuw voorstel, dus elke nieuwe ‘last’, de Commissie actief zal zoeken om de bestaande ‘lasten’ op hetzelfde beleidsterrein te verminderen. Dit principe vormt een aanvulling op het REFIT-programma. Betere regelgeving is tevens van groot belang voor de groene en digitale transitie. Daarom zal de Commissie zich in haar evaluaties, impact assessments en consultaties meer focussen op Sustainable Development Goals, het “do no significant harm”-principe dat stelt dat acties geen ernstige afbreuk mogen doen aan bepaalde milieudoelstellingen en het “digital-by-default”-principe dat stelt dat het digitaal leveren van diensten via één contactpunt de voorkeursoptie moet zijn.  

Bron

2022 Commission Work Programme – key documents, Europese Commissie 

Meer informatie