Nieuws

Publicatie: 30 januari 2020

Door:


Op 30 januari heeft Kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor overheden geactualiseerd. In deze actualisatie wordt rekening gehouden met de nieuwe situatie na de Brexit. Dat betekent dat er zowel aandacht is voor de overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020 als voor de toekomstige betrekkingen in de periode daarna.

Brexit Impact Scan voor overheden

Eind 2018 werd de Brexit Impact Scan voor overheden geïntroduceerd. De impactscan helpt overheidsorganisaties om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen. In de impactscan doorloopt de gebruiker de thema’s interne bedrijfsvoering, burgers, de lokale economie en internationale samenwerking.
In het terugtrekkingsakkoord hebben het VK en de EU afspraken gemaakt over de Brexit. In dit akkoord is een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Er wordt tijdens deze periode onderhandeld over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU. De impactscan is aangepast op de situatie tijdens de overgangsperiode en de mogelijke scenario’s na de overgangsperiode. Als er nieuwe afspraken worden gemaakt, wordt de impactscan daarop aangepast.

Voorbereiding op de nieuwe situatie

De kans bestaat dat niet op alle deelonderwerpen afspraken worden gemaakt over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU. Dit betekent dat er voor die deelonderwerpen dus niets geregeld is na het aflopen van de overgangsperiode. Ook is het niet uit te sluiten dat er helemaal geen afspraken worden gemaakt en er toch nog een zogeheten no deal-Brexit plaatsvindt met het aflopen van de overgangsperiode.
Brexit heeft grote gevolgen voor overheidsorganisaties in Nederland en kan ook uw organisatie raken. Het is daarom belangrijk om de relatief korte overgangsperiode te benutten om maatregelen te treffen en vast te stellen welke impact het aflopen van de overgangsperiode op uw organisatie kan hebben. Overheden die de scan al hebben gedaan wordt dan ook aangeraden om de scan nogmaals te doen.
De Brexit Impact Scan voor overheden is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Kenniscentrum Europa decentraal ontwikkeld.
Ga naar de Brexitimpactscan

Meer informatie: 

Brexit: stand van zaken, Kenniscentrum Europa decentraal