Nieuws

Publicatie: 2 september 2019

Door: en


De Europarlementariërs hebben de portefeuilles voor de komende vijf jaar verdeeld. Zeven Nederlandse Europarlementsleden nemen plaats als (plaatsvervangend) lid in de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Een even groot aantal Nederlanders bemenst deze periode de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Onder aan dit bericht vindt u een compleet overzicht van de commissielidmaatschappen. Wat willen de Nederlanders bereiken met hun nieuwe portefeuilles? De Europese Ster vroeg alle partijen naar hun prioriteiten voor de komende periode. Enkele fractievoorzitters reageren in dit artikel.

PvdA: Een sociaal Europa, goed werk en eerlijk verdelen van de rekening van klimaatverandering

De PvdA-fractie in het Europees Parlement bestaat uit zes leden, van wie fractievoorzitter Agnes Jongerius zich richt op werkgelegenheid en sociale zaken. Kati Piri zit in de commissie Buitenlandse zaken en Paul Tang richt zich de komende vijf jaar op economische en monetaire zaken. Vera Tax houdt zich bezig met vervoer en toerisme, terwijl Mohammed Chahim zich inzet voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Lara Wolters ten slotte zit in de commissie die de EU-begroting controleert en ze houdt zich daarnaast bezig met juridische zaken.
Jongerius vertelt waar de PvdA’ers zich de komende jaren hard voor gaan maken in hun nieuwe commissies: ”De PvdA zet zich in voor een sociaal Europa. Zeker zijn van goed werk, een goede toekomst voor je (klein)kinderen en het eerlijk verdelen van de rekening van klimaatverandering. Dat kan alleen als we met andere landen in Europa samenwerken. Samenwerken betekent voor elkaar zorgen, eerlijk delen en mensen de ruimte laten in vrijheid te kiezen hoe ze willen leven. Die ambitie heeft de PvdA.”

VVD: gecontroleerde migratie, internationale handelsafspraken en optimaliseren van transport

VVD-fractievoorzitter Malik Azmani is één van de zeven Nederlanders die zich gaat richten op burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Zijn fractiegenoot Jan Huitema neemt plaats in de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). VVD’er Caroline Nagtegaal richt zich onder andere op vervoer en toerisme, terwijl Liesje Schreinemacher zich bezig gaat houden met internationale handel en juridische zaken. Wat worden de komende jaren hun prioriteiten in deze commissies?
“Wat de VVD betreft focust de Europese Unie zich op grensoverschrijdende problemen en uitdagingen waarbij juist door samenwerking tussen landen het leven van mensen in Nederland beter wordt,” aldus Europees VVD-voorman Malik Azmani. “Ik ben dan ook trots dat de VVD Europarlementariërs die onderwerpen hebben bemachtigd waarmee we ervoor kunnen gaan zorgen dat de EU juist op die thema’s gaat leveren. Dat betekent wat ons betreft op naar een gecontroleerd en realistisch migratiebeleid, nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en terrorisme, verdere stappen zetten in het maken van internationale handelsafspraken om onze welvaart te vergroten, milieu en klimaatbeleid vooral gedreven door innovatie en ambitie, en het verder optimaliseren van transport en mobiliteit tussen landen zodat we nog gemakkelijker over de grens kunnen ondernemen, werken en recreëren.”

GroenLinks: Scherpere klimaatdoelen, rechtvaardiger migratiebeleid en minder marktwerking

Fractievoorzitter Bas Eickhout van GroenLinks is ondervoorzitter van de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Eickhout meldt dat hij zich in die commissie als klimaatwetenschapper in gaat zetten “voor het aanscherpen van de Europese klimaatdoelen en het versnellen van de transitie naar duurzame energie”. Tineke Strik van GroenLinks zit in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), waarin ze zich “onder andere zal richten op een rechtvaardige hervorming van het huidige Europese migratiebeleid en op het waarborgen van de rechtsstaat in alle landen van de Europese Unie”.  Kim van Sparrentak ten slotte wil als lid van de commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) “werken aan het terugdringen van doorgeslagen marktwerking in de Europese Unie die goede zorg of betaalbare huisvesting in de weg zit”.

D66: rechtsstaat, migratie, eerlijke handel en de opwarming van de aarde

Sophie in ’t Veld van D66 neemt plaats in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) terwijl haar partijgenoot Samira Rafaëla lid wordt van de commissie Internationale handel (INTA) en de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM).
Waar zetten de D66’ers zich in deze commissies voor in? “Inhoudelijk zijn voor ons de bekende zaken belangrijk. Rechtsstaat, migratie, eerlijke handel en de opwarming van de aarde,” zegt D66-fractievoorzitter In ’t Veld. “Dat valt of staat met de doelstelling, om van de EU een volwaardige parlementaire democratie te maken. Eind mei gingen meer dan 200 miljoen mensen – de hoogste opkomst in 30 jaar! – stemmen voor het Europees Parlement. Daar tegenover staat helaas dat nationale regeringen willen vasthouden aan de achterkamertjes. Dat lijkt me riskant, gelet op het onvermogen van de Raad van Regeringsleiders om besluiten te nemen. Stilstand en stagnatie regeren momenteel. Een krachtig Europees Parlement is dus een topprioriteit voor mij”.

50PLUS: Rekenrente voor pensioenen en invloed van wetsvoorstellen op 50+’ers.

“50PLUS gaat alles in het werk stellen om aan te tonen dat de extreem lage en verplichte rekenrente voor Nederlandse pensioenfondsen ingaat tegen het rechtsstaatprincipe,” geeft 50PLUS-fractievoorzitter Toine Manders aan. Hij neemt onder andere zitting in de Commissie voor Interne markt en consumentenbescherming (IMCO). Naast de rekenrente richt hij zich ook op de invloed van nieuwe voorstellen op 50+’ers: “Aangezien ongeveer de helft van alle Europeanen 50 jaar of ouder is, wil 50PLUS dat van alle Europese wetsvoorstellen duidelijk wordt gemaakt welke invloed ze hebben op vijftig plussers,” aldus Manders.

ChristenUnie: Visserij en vrijheid van godsdienst

ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen is lid van twee commissies. In de Visserijcommissie (PECH) heeft Van Dalen twee posities gekregen die hem grote invloed op het Europese visserijbeleid geven. Hij is als vice-voorzitter van de Visserijcommissie agenda- en richtingbepalend. Daarnaast is hij als vice-coördinator van de EVP-fractie -de grootste politieke groepering binnen het EP- ook nog inhoudelijk sturend. “Mijn grootste speerpunt in deze commissie is om de Nederlandse visserij weer positief op de kaart te zetten en te houden.” Ook is Van Dalen lid geworden van de Mensenrechtencommissie (DROI), die ook gaat over de vrijheid van godsdienst van religieuze minderheden. Opkomen voor de vrijheid van godsdienst is een speerpunt van de ChristenUnie en van Van Dalen in het EP. “Vrijheid van godsdienst en overtuiging is een mensenrecht en daar zet ik mij van harte voor in.”

Commissielidmaatschappen Nederlandse Europarlementariërs 2019 – 2024

  Lid Lid Plv. lid Plv. lid   Plv. lid
PvdA
Agnes Jongerius EMPL INTA
Kati Piri AFET LIBE
Paul Tang ECON LIBE
Vera Tax TRAN REGI
Mohammed Chahim ENVI ITRE
Lara Wolters CONT JURI CULT
VVD
Malik Azmani LIBE AFET
Caroline Nagtegaal TRAN ECON
Jan Huitema ENVI AGRI PECH
Liesje Schreinemacher INTA JURI IMCO
CDA
Esther de Lange ENVI ECON
Annie Schreijer-Pierik AGRI PECH INTA
Jeroen Lenaers LIBE CONT EMPL
Tom Berendsen ITRE REGI TRAN
FvD
Derk-Jan Eppink ECON BUDG CONT FEMM
Rob Roos ITRE TRAN LIBE
Rob Rooken ENVI ITRE
GroenLinks
Bas Eickhout ENVI CONT ECON
Tineke Strik LIBE AFET DROI
Kim van Sparrentak IMCO EMPL
D66
Sophie in ’t Veld LIBE ENVI
Samira Rafaëla FEMM INTA EMPL
PvdD
Anja Hazekamp ENVI AGRI PECH
50+
Toine Manders IMCO EMPL
CU
Peter van Dalen PECH DROI AFET
SGP
Bert-Jan Ruissen AGRI AFET PECH

 

Afkortingenlijst

AFET: Buitenlandse Zaken
DROI: Mensenrechten
SEDE: Veiligheid en defensie
DEVE: Ontwikkelingssamenwerking
INTA: Internationale handel
BUDG: Begroting
CONT: Begrotingscontrole
ECON: Economische en Monetaire Zaken
EMPL: Werkgelegenheid en Sociale Zaken
ENVI: Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
ITRE: Industrie, Onderzoek en Energie
IMCO: Interne Markt en Consumentenbescherming
TRAN: Vervoer en Toerisme
REGI: Regionale ontwikkeling
AGRI: Landbouw en Plattelandsontwikkeling
PECH: Visserij
CULT: Cultuur en Onderwijs
JURI: Juridische Zaken
LIBE: Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
AFCO: Constitutionele zaken
FEMM: Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
PETI: Verzoekschriften

Verschil leden en plaatsvervangend leden

Commissies kennen leden en plaatsvervangend leden. Leden en plaatsvervangend leden kunnen bij commissievergaderingen aanwezig zijn en amendementen indienen op wetsvoorstellen. Plaatsvervangend leden hebben echter geen stemrecht, tenzij zij een lid vervangen dat afwezig is.

Door:

Pieter ten Broeke, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/parliamentary-committees.html