Nieuws

Publicatie: 30 september 2021

Door:


Om geluidshinder te beperken en te voorkomen moeten gemeenten en provincies geluidsbelastingkaarten opstellen. Deze kaarten vormen een weergave van de geluidssituatie in een bepaald gebied. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingkaarten opgesteld. Het proces van het opstellen van de geluidsbelastingkaarten voor 2022 is gestart. De betrokken overheden kunnen hierbij ondersteuning van Kenniscentrum InfoMil verwachten.

Waarom een geluidsbelastingkaart?

Het opstellen van een geluidsbelastingkaart is een verplichting die volgt uit Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. Door middel van deze kaarten wordt de blootstelling aan omgevingslawaai vastgesteld. Dit gebeurt in het kader van een gemeenschappelijke aanpak om de schadelijke gevolgen (waaronder hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.
De verplichting om geluidsbelastingkaarten op te stellen is in Nederlandse wetgeving terug te vinden in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Provincies en de gemeenten die zijn aangewezen als agglomeraties in de zin van Richtlijn, moeten om de vijf jaar strategische geluidsbelastingkaarten opstellen. Deze kaarten worden onder andere opgesteld voor belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens.

Naast deze kaarten moeten er ook actieplannen worden opgesteld, bestemd voor de beheersing van lawaai-uitstoot en lawaai-effecten. Goedgekeurde geluidsbelastingkaarten en opgestelde actieplannen moeten vervolgens toegankelijk zijn voor het publiek. Aansluitend moeten de gegevens uit de geluidsbelastingkaarten en de samenvattingen van de actieplannen met de Europese Commissie worden gedeeld.

Geluidsbelastingkaarten 2022

De laatste Nederlandse geluidsbelastingkaarten zijn in 2016 opgesteld. Uiterlijk op 30 juni 2022 dienen de nieuwe geluidsbelastingkaarten te zijn vastgesteld. De regelgeving met betrekking tot de nieuwe geluidsbelastingkaarten voor 2022 is op enkele punten veranderd. Kenniscentrum InfoMil heeft deze veranderingen uiteengezet. InfoMil ondersteunt tevens de betrokken overheden bij vragen over het proces en bij het opstellen van de kaarten. Naast de geluidsbelastingkaarten moeten ook nieuwe actieplannen worden opgesteld. De uiterlijke datum voor het vaststellen van die plannen is 18 juli 2024.

Bron

Nederland van start met geluidsbelastingkaart, nieuwsbericht InfoMil

Meer informatie