Nieuws

Publicatie: 31 mei 2021

Door: , en


Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer ingelicht over het vervolgprogramma Beter Aanbesteden. Daarbij werd ook een monitoringsrapport verzonden over de naleving van de Europese aanbestedingsregels en een rapportage over het inkoopvolume van de Nederlandse overheid. Aanleiding voor het inlichten van de Tweede Kamer was de periodieke rapportage aan de Europese Commissie over de aanbestedingspraktijk en de uitwerking van het Beter Aanbesteden traject.

Monitoringsrapportage

De Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24 verplicht alle lidstaten om periodiek te rapporteren aan de Europese Commissie over verschillende aspecten van de aanbestedingspraktijk. Nederland diende in mei 2021 haar rapportage in bij de Commissie over de jaren 2018, 2019 en 2020. Uit onderzoek blijkt dat het inkoopvolume van Nederlandse overheden in 2019 is toegenomen tot €86,6 miljard. Daarnaast is het aantal aanbestedingen toegenomen en is het aandeel van mkb-bedrijven daarin rond 60% gebleven. Ook wordt in de rapportage aandacht besteed aan Nederlandse beleidsprioriteiten als maatschappelijk verantwoord inkopen, verbetering van de rechtsbescherming en het vervolgprogramma Beter Aanbesteden.

Programma Beter Aanbesteden

Het Beter Aanbesteden traject van het ministerie van EZK heeft een vervolg gekregen in de vorm van het programma Beter Aanbesteden. Het programma beoogt de kennis en kunde van zowel aanbestedende diensten als ondernemingen te verbeteren. Bovendien moet Beter Aanbesteden ervoor zorgen dat partijen eerder en vaker de dialoog met elkaar aan gaan, om zo ruimte te geven voor innovatieve ideeën die anders buiten een aanbesteding zouden vallen. Ook benadrukt de staatssecretaris in haar kamerbrief het belang van het mkb bij aanbestedingen. Het toegankelijk maken en houden van overheidsopdrachten voor het mkb houdt deze bedrijven aan het werk en draagt zo bij aan het herstel van de Nederlandse economie, aldus de staatssecretaris.

Vervolgstappen

In haar kamerbrief kondigt de staatssecretaris ook een aantal acties aan die voortvloeien uit het programma Beter Aanbesteden. Zo wordt de kennis uit het voorgaande traject Beter Aanbesteden verder verspreid onder overheden en ondernemers door middel van informatieve filmpjes. Daarnaast moet een serie regionale kennissessies voor gemeenten bijdragen aan kennisverbreding. Bovendien worden als onderdeel van het programma Beter Aanbesteden marktdagen georganiseerd, waar overheden en ondernemingen met elkaar in gesprek kunnen treden.

Bron

Kamerbrief Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage, Rijksoverheid
Public Procurement Monitoring Report of the Netherlands (Engels), Rijksoverheid

Meer informatie

Beter aanbesteden: hoe kunt u het beste omgaan met tenderkostenvergoedingen?, Kenniscentrum Europa decentraal
Actieagenda beter aanbesteden in de Tweede Kamer, Kenniscentrum Europa decentraal
Traject beter aanbesteden krijgt vervolg na afsluiting actieagenda, Kenniscentrum Europa decentraal
De praktische toepassing van het beter aanbesteden-evaluatieformulier, Kenniscentrum Europa decentraal