Nieuws

Publicatie: 4 maart 2019

Door:


De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 27 februari ingestemd met het bereikte compromis over de wijziging van Richtlijn 2009/33/EC inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Met name op het gebied van openbaar vervoer spelen steden en provincies een grote rol. Met deze richtlijn zullen decentrale overheden genoodzaakt zijn bij aanbestedingen van openbaar vervoer en goederenvervoer schoon of energiezuinig in te kopen.

Schone en energie-efficiënte voertuigen

De richtlijn ziet toe op zowel schone als op emissievrije voertuigen. Een schoon voertuig is een voertuig uit categorie M1, M2 of N1 met een in tabel 3 van de bijlage bij de richtlijn bepaalde maximale CO2-uitstoot. Daarnaast is ook een voertuig in de categorie M3, N2 of N3 aan te merken als een schoon voertuig indien het gebruikmaakt van alternatieve brandstoffen zoals gedefinieerd in Artikel 2 lid 1 van Richtlijn 2014/94/EU. Dit met uitzondering van brandstoffen die zijn geproduceerd op basis van grondstoffen met indirecte veranderingen voor landgebruik waarbij, in geval van uitbreiding van productie, grote koolstofvoorraden kunnen vrijkomen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in het geval van ontbossing.
Bijlage 2 van Richtlijn 2007/46/EG geeft de definities voor deze voertuigtypen.

Aanbesteding

Om de uitrol van schone en energie-efficiënte te bevorderen stelt de richtlijn minimumdoelen voor aanbestedingen van voertuigen wanneer dat verplicht is op grond van de richtlijnen 2014/24/EU en 2015/24/EU. Voor lichte bedrijfsvoertuigen in Nederland is dit doel vastgesteld op een aandeel van 38,5% van alle aan te besteden voertuigen van dit type, zowel voor de periode van inwerkingtreding tot 31 december 2025 als voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2030.
Voor vrachtwagens in de categorieën N2 en N3 geldt dat Nederland in de periode van de inwerkingtreding tot 31 december 2025 10% schoon of energiezuinig moet aanbesteden. In de periode van vijf jaar hierna dient dit 15% te bedragen. Voor bussen in de categorie M3 zijn deze percentages vastgesteld op respectievelijk 45% en 46% voor deze perioden.

Best practices

Artikel 8 van de gewijzigde richtlijn voorziet in een uitwisseling van best practices. De Commissie zal kennisuitwisselingen en de uitwisseling van goede voorbeelden faciliteren. Hiermee kan de aanschaf van schone en energie-efficiënte voertuigen door aanbestedende diensten worden bevorderd.

Verdere procedure

In de brief aan de voorzitter van ENVI heeft de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) aangegeven dat de Raad het compromis zal aannemen nadat de plenaire vergadering van het Europees Parlement ook goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel. De twintigste dag na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie zal de gewijzigde richtlijn in werking treden. De lidstaten hebben daarna een periode van 24 maanden om de richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.

 Bron:

Uitslag van stemming Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 27 februari 2019

Door:

Matthijs de Meer, kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Aanbestedingen, kenniscentrum Europa decentraal
Clean energy package, Milieuverkenner, Europa decentraal