Nieuws

Publicatie: 3 juni 2019

Door: en


In mei 2019 zijn de Rijksbrede criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) geactualiseerd. Inkopende overheidsorganisaties kunnen deze criteria gebruiken als handvat voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. De MVI-criteria zijn afgeleid van Europese criteria en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van gebruikerservaringen en beleidsontwikkelingen. Decentrale overheden kunnen de bijgewerkte tool op mvicriteria.nl gebruiken.

Geactualiseerde criteria

Het aanreiken van MVI-criteria draagt bij aan het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van (decentrale) overheden in te zetten voor maatschappelijke doeleinden, zoals het stimuleren van de energietransitie. Naast het concreet maken van inkoopambities zorgen de criteria ook voor een uniforme uitvraag richting de markt. De criteria worden elk jaar opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast. Bij de meest recente actualisatie is onder meer aandacht besteed aan nieuwe criteria voor het betrekken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, het beschermen van mensenrechten in de arbeidsketen, en het stellen van scherpere eisen voor CO2-reductie in de transportsector.
De criteria zijn op 21 mei 2019 gepubliceerd en te vinden op de website mvicriteria.nl. Het is voor stakeholders ook mogelijk om input te geven voor de actualisatie van volgend jaar. Dit kan op dezelfde website, of via het vragenloket van expertisecentrum PIANOo.

Vermeden schade

Naast de hernieuwde MVI-criteria kunnen (decentrale) overheden sinds 28 mei ook gebruikmaken van speciale instrumenten om de impact van duurzame inkoop te meten. Met behulp van de nieuwe instrumenten kan een schatting worden gemaakt van de vermeden CO2-uitstoot en het vermeden grondstofgebruik door duurzaam beleid. Overheden kunnen op basis van deze schattingen hun inkoopbeleid verder aanscherpen.
De rekeninstrumenten zijn beschikbaar op de website van expertisecentrum PIANOo, en van toepassing op de productgroepen ICT, bedrijfskleding, transport en energie. Het project is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De instrumenten zijn ook gebruikt voor de effectbeoordeling van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen.

Bron

Geactualiseerde MVI-criteria, mvicriteria.nl
Inkoopafdelingen brengen vermeden CO2-uitstoot in beeld, PIANOo

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe uw organisatie nog beter maatschappelijk verantwoord kan inkopen?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Rapport maatschappelijk verantwoord inkopen: minstens 4,9 megaton minder CO2 uitstoot?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
VNG publiceert handreiking social return, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Handreikingen en voorbeelddocumenten voor milieuvriendelijk inkopen, PIANOo