Nieuws

Publicatie: 22 februari 2021

Door: en


Er komt een verplichte klachtenregeling bij aanbestedende diensten om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Dit is één van de uitwerkingen van het voorgestelde maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. Het kabinet is al een aantal jaar bezig om de aanbestedingspraktijk tussen gemeenten en bedrijven die meedoen aan een aanbesteding te verbeteren. De ministerraad is nu akkoord met het voorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat over de uitwerking van het maatregelenpakket.

Maatregelenpakket

Staatssecretaris Keijzer heeft in een Kamerbrief de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van haar voorstel. Het voorstel bevat naast het maatregelenpakket ook een ontwerp voor de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, in verband met de wijziging van de Gids Proportionaliteit met betrekking tot de rechtsverwerkingsclausules.

De maatregelen zien op verschillende manieren van rechtsbescherming:

  • Voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure;
  • Klachtafhandeling;
  • Gang naar de rechter;
  • Verantwoording en monitoring.

Voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure

De uitwerking op dit gebied ziet op de verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk met het vervolgprogramma Beter Aanbesteden. Om de grenzen van de proportionaliteit van rechtsverwerkingsclausules te benadrukken is daarnaast een aanpassing van de Gids Proportionaliteit nodig.

Klachtenafhandeling

Het kan tijdens een aanbestedingsprocedure voorkomen dat er onvrede ontstaat tussen aanbestedende diensten en ondernemers over hoe er in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht. In het huidige stelsel kan een ondernemer met deze klacht terecht bij het klachtenloket van de aanbestedende dienst en indien nodig kan de klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Echter heeft niet iedere aanbestedende dienst een dergelijk klachtenloket. In het maatregelenpakket wordt daarom gesproken over het verplichten van het klachtenloket bij de aanbestedende dienst en de professionalisering ervan.

Gang naar de rechter

Ten aanzien van de gang naar de rechter wordt in het voorstel gesproken over maatregelen die moeten zorgen voor uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen. Ook moet dit extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken bewerkstelligen.

Verantwoording en monitoring

Om te zorgen voor een juiste implementatie van de maatregelen is in het voorstel opgenomen dat er een jaarlijkse monitoring en verantwoording over de klachtafhandeling moet komen.

Vervolg uitwerking maatregelen

Om de maatregelen de beoogde uitwerking te laten hebben, is het nu van belang dat de aanbestedende diensten en ondernemers met elkaar in gesprek gaan en vertrouwen in elkaars professionaliteit. Er wordt bovendien een wetsvoorstel voorbereid om de Aanbestedingswet 2012 aan te passen.

Bron

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden gereed, Rijksoverheid

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Advies voor klachtafhandeling bij aanbesteden, Rijksoverheid
Hoe kan de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen worden gewaarborgd?, Kenniscentrum Europa decentraal