Nieuws

Publicatie: 17 januari 2022

Door: en


De Europese Unie wil plattelandsgebieden tegen 2040 sterker, welvarender, veerkrachtiger en meer verbonden maken. Om deze doelstellingen te bereiken opent de Europese Commissie een inschrijvingsprocedure om lid te worden van een pact voor plattelandsgebieden. Leden van dit pact krijgen een platform om samen ideeën te verzamelen over hoe ze tegemoet kunnen komen aan de behoeften en wensen van de bevolking. Decentrale overheden die actief zijn in plattelandsgebieden kunnen zich tot juni 2022 aanmelden.

Een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Er wonen 137 miljoen mensen in plattelandsgebieden binnen de EU. Dit is bijna 30% van de totale bevolking. Deze gebieden komen in aanraking met zowel algemene uitdagingen, zoals de COVID-19 pandemie, als specifieke lokale uitdagingen, zoals de uitstroom van jongvolwassenen. De Commissie publiceerde in 2021 een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden om met deze sociale en economische veranderingen om te gaan. Daarin werd aandacht besteed aan hoe de ontwikkeling van deze gebieden voldoende gestimuleerd kan worden tegen 2040. De Commissie wil inzetten op de volgende vier doelstellingen:

  • Het verbeteren van de verbinding binnen én met plattelandsgebieden. Hierbij zou zowel worden ingezet op het wegwerken van digitale barrières, zoals de uitrol van het 5G-netwerk, en fysieke barrières, door het plaatsen van infrastructuur;
  • Het veerkrachtiger maken van plattelandsgebieden ten opzichte van economische crisis, natuurrampen en klimaatverandering. Dit door bijvoorbeeld in te zetten op sociale inclusie;
  • De toegankelijkheid vergemakkelijken voor de gemeenschap. Dit houdt in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om actief deel te nemen aan lokale besluitvorming. Daarnaast moet de toegang tot openbare voorzieningen voldoende zijn.
  • Hogere welvaart binnen de plattelandsgebieden door enerzijds in te zetten op een meer gevarieerde lokale economie. Anderzijds de promotie van lokale producten en innovatie in de agrofood sector stimuleren.

Om deze langetermijnvisie te realiseren zet de Commissie zowel een pact als een actieplan voor plattelandsgebieden op. Het actieplan bevat een aantal kerninitiatieven om plattelandsgebieden sterker, veerkrachtiger, welvarender en meer verbonden te maken. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden op de volgende pagina. Het pact voor plattelandsgebieden daarentegen biedt een platform voor samenwerking tussen verschillende belangengroepen met als doel de langetermijndoelstellingen te behalen.

Het pact voor plattelandsgebieden

De Commissie wil publieke autoriteiten zoals decentrale overheden stimuleren om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van plattelandsgemeenschappen. Om dit doel te bereiken richtte de Commissie een platform op, het pact, waar belangengroepen en publieke autoriteiten ideeën en best practices met elkaar kunnen uitwisselen. Binnen dit platform reflecteren de leden over deze informatie, met als doel uiteindelijk kennis te implementeren in de praktijk. Het pact wordt gezien als het begin van een langetermijnproces dat ontwikkelingen teweeg kan brengen op economische, sociale en territoriale aspecten van plattelandsgebieden.

Inschrijven

De doelgroep voor het pact is iedereen die interesse heeft in lokale gemeenschappen, of erbij betrokken is. Specifiek worden lokale autoriteiten zoals provincies, waterschappen en gemeenten aangemoedigd om deel te nemen. Om lid te worden van dit pact kan u zich inschrijven op de volgende pagina. De inschrijvingsprocedure loopt tot juni 2022. De resultaten van dit overleg zullen gedeeld worden tijdens een conferentie eind juni. Daarna start de implementatiefase.

Bron

Lancering van het pact voor plattelandsgebieden, Europese Commissie

Langetermijnvisie plattelandsgebieden, Europese Commissie

Meer informatie

Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden, Kenniscentrum Europa decentraal