Nieuws

Publicatie: 13 januari 2020

Door:


Kroatië zal van 1 januari tot 30 juni 2020 het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU overnemen, in navolging van Finland. Onder het motto ‘Een sterk Europa in een wereld van uitdagingen’ zal Kroatië de prioriteiten vormgeven tijdens zijn termijn. Het is de eerste keer dat Kroatië het voorzitterschap heeft sinds toetreding tot de Europese Unie in 2013.

Prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap

Gebaseerd op de nationale prioriteiten en in lijn met de richtlijnen die neergelegd zijn in de Europese strategische agenda voor de periode van 2019-2024, prioriteert het Kroatische voorzitterschap in haar programma:

  • een Europa dat ontwikkelt;
  • een Europa dat verbindt;
  • een Europa dat beschermt;
  • en een Europa dat invloedrijk is.

In grote lijnen komen de prioriteiten van het programma met de visie van de nieuwe Commissie Von der Leyen overeen. De grote onderwerpen zoals het Meerjarig Financieel Kader, uitbreidingsbeleid, de Conferentie over de Toekomst van Europa, en de Brexit worden expliciet genoemd. Hieronder wordt een aantal thema’s die interessant zijn voor decentrale overheden uitgelicht.

Financiën

Voor een ontwikkelende Europese economie voorziet Kroatië investeringen die onderzoek en innovatie, digitalisering, een verdieping van de interne markt en steun voor de verdere ontwikkeling van vaardigheden voor toekomstbestendige banen prioriteren. Ook wil het voorzitterschap de huidige internationale belastingregels vernieuwen met een nieuw modern belastingsysteem, gebaseerd op transparante, efficiënte en duurzame procedures die juridische zekerheid bieden voor alle belanghebbenden.

Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Voor het MFK van 2021-2027 wil het Kroatisch voorzitterschap een ambitieus, gebalanceerd en duurzaam akkoord bereiken. Eerder publiceerde het Finse voorzitterschap al een nieuw onderhandelingskader voor het MFK. Het voorzitterschap streeft naar een tijdige start van de implementatie van nieuwe programma’s onder het toekomstige MFK op 1 januari 2021.

Cohesiebeleid

Als voorzitter van de Raad zal Kroatië bijdragen aan het voltooien van de onderhandelingen over de wetgeving die gepaard gaat met het Cohesiebeleid van 2021-2027.  Hierbij hecht Kroatië veel belang aan de regels omtrent de effectieve implementatie van projecten, zoals de criteria voor het in aanmerking komen van fondsengelden.

Duurzaamheid

Om de leiderschapsrol van de EU op het gebied van milieu en klimaatbeleid voort te zetten, zal het Kroatisch voorzitterschap de discussies omtrent de hoofdlijnen van de Europese Green Deal en een Europese ‘klimaatwet’ faciliteren. Hierbij legt zij nadruk op thema’s zoals luchtkwaliteit, duurzaam waterbeheer en bescherming van de zeeën. Lees meer over de voor decentrale overheden relevante punten van de Green Deal in dit artikel van Kenniscentrum Europa decentraal.

Landbouw

Op 1 juni 2018 presenteerde de Commissie-Juncker een voorstel voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Om het onderhandelingsproces te versnellen is Kroatië van plan om ministeriële conferenties te organiseren om steun voor familieboerderijen en de bio-economie te promoten.

Klimaat en circulaire economie

Kroatië zal tijdens zijn voorzitterschap streven naar financiering van projecten en beleid ten behoeve van verbetering van het klimaat in het toekomstige MFK. Daarnaast zal het voorzitterschap discussies over het Circulaire Economie-actieplan initiëren. Hiermee kan een duurzamer gebruik van grondstoffen, een vermindering van het gebruik van materialen en het voorkomen van afval worden gerealiseerd, aldus het Kroatisch programma. Verder moeten evaluaties van lucht- en waterkwaliteitswetgeving tijdens het komende halfjaar bijdragen aan deze discussies.

Conferentie over de toekomst van Europa

Samen met andere instituten van de EU zal het Kroatisch voorzitterschap meewerken aan het vormgeven van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa, welke streeft naar meer betrekking van burgers bij de toekomst van Europa. Kroatië zal voor de Conferentie de initiële posities van de Raad over kwesties als de inhoud, de omvang en het functioneren van de conferentie opstellen. Deze zullen voornamelijk gebaseerd zijn op de richtsnoeren in de huidige Europese strategische agenda.

Voorzitterschap van de Raad van EU

Naast het plannen en voorzitten van vergaderingen van de Raad, vertegenwoordigt het voorzitterschap de Raad in de betrekkingen met andere EU-instellingen. Deze moet daarom optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar. Het voorzitterschap werkt nauw samen met de voorzitter van de Europese Raad (Charles Michel) en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids­beleid (Commissaris Josep Borell). Het is gebruikelijk dat enkele vergaderingen op zowel ambtelijk als ministerieel niveau plaatsvinden in de lidstaat die voorzitter is. Nederland krijgt in 2029 het voorzitterschap weer toebedeeld.

Bron

A strong Europe in a world of challenges, programma Kroatisch voorzitterschap van de Raad van de EU
Priority dossiers under the Croatioan EU Council Presidency, European Parliamentary Research Service Blog

Meer informatie

Finland van start met EU-voorzitterschap, Huis van de Nederlandse Provincies