Nieuws

Publicatie: 28 maart 2019

Door:


Komt u in uw dagelijkse werkzaamheden veel in aanraking met Europese rechts- en beleidsthema’s, zoals bijvoorbeeld staatssteun, duurzaamheid en milieu of privacy, of bent u Europacoördinator binnen uw organisatie? En lijkt het u interessant om actualiteiten en ervaringen rondom Europese thema’s uit te wisselen met collega’s bij andere decentrale overheden en met Kenniscentrum Europa decentraal? Solliciteer dan naar één van de drie nieuw vrijgekomen plekken voor Praktijkraadslid van Europa decentraal.

Over Kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal legt nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van Europees recht en beleid op de decentrale werkvloer op een praktijkgerichte manier uit voor medewerkers van alle Nederlandse decentrale overheden en het rijk. Het kenniscentrum biedt duidelijke antwoorden op vragen als: wat zijn mogelijkheden voor overheidsorganisaties om subsidies te verlenen aan lokale initiatieven in het kader van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) en de staatssteunregels? Wat betekent een Single Digital Market voor decentrale overheden? Hoe kunnen gemeenten omgaan met de complexiteit van Europese regelgeving in het sociaal domein, zoals regels omtrent de AVG, staatssteun en Europees aanbesteden?

Wat doet de Praktijkraad?

Om de plannen, producten en diensten van het kenniscentrum goed af te kunnen stemmen op de doelgroep maakt Europa decentraal mede gebruik van de input van haar Praktijkraad. Deze raad bestaat uit 15 medewerkers (juristen, beleidsmedewerkers en adviseurs) van gemeenten, provincies en waterschappen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden bezighouden met Europese wet- en regelgeving. De Praktijkraad fungeert als klankbord voor Europa decentraal. Zo signaleert de raad aandachtspunten met betrekking tot Europees recht en beleid in de decentrale praktijk en (toekomstige) vragen daarover.

Wat voor leden worden gezocht?

In principe is iedereen die werkzaam is bij een decentrale overheidsorganisatie en in zijn/haar werkzaamheden te maken krijgt met Europees recht en beleid van harte welkom om te solliciteren. Gezien de huidige bezetting van de Praktijkraad gaat de voorkeur uit naar:
• medewerkers van waterschappen
• beleidsmedewerkers en Europacoördinatoren
• medewerkers die zich bezighouden met duurzaamheid, milieu, energie, staatssteun of de informatiemaatschappij

Wat wordt er van u verwacht?

De leden van de raad nemen deel aan twee à drie plenaire bijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten – die op diverse plaatsen in Nederland plaatsvinden – worden actuele onderwerpen op het gebied van Europees recht en beleid besproken. U verbindt zich in principe voor een periode van drie jaar aan de raad. Dit kan desgewenst nog één keer met een periode van drie jaar worden verlengd. De leden oefenen hun lidmaatschap op vrijwillige basis en onbezoldigd uit maar met toestemming van hun werkgever. Essentieel is dat de leden in hun dagelijks werk meer dan gemiddeld met Europese wet- en regelgeving te maken hebben.

Solliciteren

Belangstellenden kunnen tot en met 17 april 2020 reageren door een CV, contactgegevens en (korte) motivatie te sturen naar Esther van der Werf (e.vanderwerf@europadecentraal.nl). Begin mei 2020 vindt de eindselectie plaats en worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de sollicitatieprocedure.