Europese rechtspraak

Publicatie: 4 december 2004

Door:


HvJ-EG, 4 december 2003. Zaak C-448/01. In een aanbesteding tot levering van elektriciteit werden milieucriteria vereist, namelijk dat de stroom moest worden opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (wegingsfactor 45%). Het Europees recht verzet zich hier in principe niet tegen. Er zijn echter wel bepaalde eisen verbonden aan het stellen van een dergelijk criterium. Het criterium moet verband houden met het onderwerp van de opdracht. En het dient het in overstemming te zijn met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Controle informatie

De juistheid van de informatie (bijvoorbeeld de daadwerkelijke herkomst van de stroom) moet gecontroleerd kunnen worden.

Onderwerp van de opdracht

Het criterium moet verband houden met het onderwerp van de opdracht. In deze zaak mag alleen rekening worden gehouden met de te verwachten hoeveelheden die aan de aanbestedende dienst moeten worden geleverd. Indien er ook gekeken wordt naar de hoeveelheden die inschrijvers hebben geleverd of zullen leveren aan andere afnemers dan de aanbestedende dienst in kwestie, houdt het criterium volgens het Hof niet voldoende verband met het onderwerp van de opdracht.

Toekennen van punten

Het toekennen van punten op basis van dit criterium kan dus niet gebeuren door de leverancier, die de meeste hoeveelheid hernieuwbare stroom kan leveren, de meeste punten te geven. De grotere leveranciers hebben dan namelijk een voorsprong.

Gelijkheids- en transparantiebeginsel

De aanbestedingsprocedure moet in alle fasen in overeenstemming zijn met het gelijkheid- en transparantiebeginsel. Zo hebben alle inschrijvers bij het formuleren van hun aanbieding dezelfde kansen. De aanbestedende diensten moeten ook de gunningscriteria gedurende de hele procedure op dezelfde wijze uitleggen.

Ongeldig gunningscriterium

Als de aanbestedende dienst een ongeldig gunningscriterium heeft gehanteerd moet de aanbestedingsprocedure worden afgebroken. Het buiten beschouwing laten van het ongeldige criterium mag niet. Dit zou dan neerkomen op een wijziging van de gunningscriteria. De gunningscriteria in de beschrijving moeten zodanig zijn geformuleerd dat alle zorgvuldige inschrijvers in staat zijn de criteria op dezelfde wijze te interpreteren.