Europese rechtspraak

Publicatie: 22 juni 1993

Door:


In deze zaak was een besteksbepaling opgenomen waarin inschrijvers werden verzocht zoveel mogelijk Deens personeel in te schakelen. Het Hof verwijst hier naar art. 39 van het EG-Verdrag (verbod op (in)directe discriminatie naar nationaliteit van werknemers uit EG-lidstaten).

Zaak

HVJ EG, 22 JUNI 1993. Commissie / Denemarken, Storebaelt, Zaak C-243/89.

Gelijkheidsbeginsel

Het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers wordt niet uitdrukkelijk genoemd in de richtlijnen. Toch volgt uit de hoofddoelstelling van de richtlijnen (mededinging) de verplichting om dit beginsel toe te passen. Alle offertes moeten voldoen aan de voorschriften van het bestek. Hierdoor is een objectieve vergelijking mogelijk van de verschillende ingediende offertes.

In deze zaak oordeelde het Hof dat een lidstaat die in het kader van een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, een oproep tot inschrijving doet uitgaan waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat zoveel mogelijk nationale (in casu Deense) materialen, verbruiksgoederen, arbeidskrachten en materieel worden gebruikt, niet de op hem rustende verdragsbeginselen nakomt.