Europese rechtspraak

Publicatie: 16 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 29 maart 2012. Zaak C-599/10. Het Hof oordeelt dat een aanbestedende dienst de gegadigden mag verzoeken om hun inschrijving nader toe te lichten. Hierdoor mag echter geen wijziging van de inschrijving tot stand komen. De aanbestedende dienst moet bij het verzoek om nadere toelichting de gegadigden gelijk en op loyale wijze te behandelen, zodat het verzoek niet overkomt als ten onrechte in het voordeel of nadeel van de gegadigde(n) tot wie het verzoek was gericht.

De zaak

NDS heeft een niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de verrichting van diensten. Het gaat om een opdracht voor de invordering van tolgelden op wegen. NDS heeft twee ondernemingen, waaronder SAG ELV Slovensko, gevraagd om een nadere toelichting op de technische aspecten en abnormaal lage prijzen van hun inschrijving.

NDS besluit hierna beiden uit te sluiten, omdat hun toelichting tekort schiet. Aan het Hof wordt de vraag voorgelegd of aan de ingeschreven partij om nadere toelichting kan of moet worden gevraagd, met oog op art. 2 (beginselen van gelijkheid en transparantie) en art. 55 (abnormaal lage inschrijvingen) richtlijn 2004/18. Volgens het Hof is het vragen en geven van nadere toelichting toegestaan, mits dit niet leidt tot wijziging van
het ingeschreven voorstel.

Gelijke behandeling

Volgens het Hof moet de aanbestedende dienst de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht nemen, om zo iedere schijn van willekeur te vermijden.

Abnormaal lage prijzen

Het Hof overweeg dat in geval van een abnormaal lage inschrijving de aanbestedende dienst verplicht is de belanghebbende te vragen de prijs toe te lichten, voordat de inschrijving afgewezen wordt.

Technische specificaties

Met betrekking tot de technische specificaties geeft het Hof aan dat het vragen om toelichting niet in strijd is met art. 2. Hierdoor mag geen aanpassing in de inschrijving tot stand komen. Dat zou in strijd zijn met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. In uitzonderlijke gevallen kan in de inschrijving een kennelijke materiƫle fout worden rechtgezet of kunnen gegevens worden verbeterd omdat ze een eenvoudige precisering behoeven.