Europese rechtspraak

Publicatie: 21 januari 2013

Door:


HvJ EG, 11 september 2007/ Schwarz en Gootjes-Schwarz tegen Finanzant Bergisch Gladbach

Zaak C-76/05. Het onderwijs moet hoofdzakelijk uit particuliere middelen worden gefinancierd. Volgens het Hof betekent dit niet dat deze financiering dan hoofdzakelijk door leerlingen of hun ouders moet worden verricht. Het is niet nodig dat de dienst ook wordt betaald door degene die hem ontvangt.

Geen staatssteun

Volgens de Commissie, valt steun aan activiteiten van de ‘Digitale Universiteit’ niet onder staatssteun. Deze activiteiten behoren tot de wettelijke taken op het gebied van (hoger) onderwijs. Hierbij stelt de Commissie de volgende punten vast:

– Met de activiteiten in kwestie wordt een overheidstaak uit de wet uitgevoerd;
– De stichting die steun ontvangt, werkt zonder winstoogmerk en komt voor uit een publieke regeling;
– Alle deelnemende instellingen vallen onder de toepassing van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs.

HvJ EG. 27 september 1988. België tegen Rene Humbel en Marie-Therese Edel

Zaak 263/88. Het Hof oordeelde dat cursussen in het kader van het nationaal onderwijsstelsel, gegeven aan een technisch instituut behorende tot het secundair onderwijs, niet als diensten kunnen worden aangemerkt, in de zin van art. 49 VEU.

Vergoeding tegengprestatie

De dienst moet een vergoeding voor de tegenprestatie vormen. Bij cursussen gegeven in het kader van het nationaal onderwijsstelsel, is geen tegenprestatie aanwezig. De staat verricht geen werkzaamheden tegen een vergoeding. Ook vervult de staat ten behoeve van de bevolking, een sociale, culturele en opvoedende taak. Het betrokken stelsel wordt gefinancierd uit de staatskast en niet door leerlingen of hun ouders.

Geen dienstverrichting

Onderwijs aan hogescholen dat voornamelijk door overheidsmiddelen wordt gefinancierd, is geen dienstverrichting. De vergoeding als tegenprestatie ontbreekt wanneer de school van studenten alleen schoolgeld ontvangt.