Europese rechtspraak

Publicatie: 23 juni 2017

Door:


Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 12 december 2007. Zaak KG-ZA 07-1167. In deze zaak gaat het om de rechtmatigheid van het clusteren van opdrachten. De rechtbank stelt dat er geen algemeen verbod op clusteren bestaat. Daarbij hebben gemeenten voldoende aannemelijk gemaakt dat zij hun opdrachten hebben geclusterd uit het oogpunt van prijs, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering.

De zaak

Zestien gemeenten en twee gewesten hebben hun individuele opdrachten tot de inhuur van tijdelijk personeel geclusterd in één opdracht en deze vervolgens Europees aanbesteed.

Klacht MKB

MKB Nederland heeft hierop een kort geding aangespannen. Het MKB stelt dat door de clustering de mededinging wordt belemmerd en de ondernemers in het MKB uit de markt worden gedrukt.

Disproportioneel

Ook vond het MKB de omzeteisen disproportioneel en niet in verhouding staan tot de waarde van de opdracht. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak hebben de gemeenten al aangegeven dat de omzeteis zal worden verlaagd. De uitspraak in het kort geding gaat dan ook vooral in op het punt van de clustering.

Rechter

De rechter geeft MKB geen gelijk. Hij bevestigt dat er geen algemeen verbod op clusteren van opdrachten bestaat. Het is het onvoldoende aannemelijk dat de gemeenten en gewesten hun individuele opdracht kunstmatig hebben samengevoegd (geclusterd) tot één opdracht.

Reden clustering

De beslissing om de individuele opdrachten samen te voegen tot één opdracht is, gezien het langdurige samenwerkingsverband van ongeveer zeventien jaar, niet een onlogische voortzetting van de samenwerking. De gemeenten en gewesten hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij hun opdrachten hebben geclusterd uit het oogpunt van prijs, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering. Zij hebben dit niet gedaan om te voorkomen dat MKB aan de aanbestedingsprocedure zou kunnen deelnemen.

Positief effect

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat een clustering:

  • een positief effect heeft op de tarieven;
  • een kostenbesparing oplevert;
  • meer rekening kan worden gehouden met een te verwachten volume;
  • voordeel levert ten aanzien van leveringszekerheid en het kennisniveau;
  • leidt tot verbetering van het contractbeheer.

Onnodige clustering?

Van een clustering die onnodig is of leidt tot te grote opdrachten was in deze zaak geen sprake. Dat MKB-bedrijven door de clustering van de opdrachten worden uitgesloten van deelname is niet aangetoond, aldus de rechter.