Europese rechtspraak

Publicatie: 29 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 11 september 2015. Prejudiciële zaak C-391/15. In deze zaak wordt beroep ingesteld tegen een voorbereidingsbesluit van een aanbestedende dienst, waarin een openbaar lichaam ook als onderneming wordt gekwalificeerd. Het beroep zou niet-ontvankelijk moeten worden verklaard op grond van geldende nationale wetgeving. In nationale wetgeving is vastgelegd dat een zuiver voorbereidingsbesluit dat geen rechtstreekse of indirecte beslissing over de gunning inhoudt, de voortzetting van de procedure niet belet, het voeren van verweer niet onmogelijk maakt en rechten of legitieme belangen niet onherstelbaar schaadt, is uitgesloten van beroep. De rechter vraagt zich af of art. 1 lid 1 en art. 2 lid 2 sub a en b van richtlijn 89/665 in het licht van de beginselen van loyale samenwerking en nuttige werking van de richtlijnen zich verzetten tegen deze nationale bepaling.