Europese rechtspraak

Publicatie: 16 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 24 januari 2008. Zaak C-532/06. In deze zaak doet de vraag zich voor of een aanbestedende dienst in het kader van een aanbestedingsprocedure, achteraf wegingscoëfficiënten en subcriteria voor de in het bestek of in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria mag vaststellen. Het Hof oordeelt dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie vereisen dat deze vooraf bekend moeten worden gemaakt.

De zaak

De gemeenteraad van Alexandroupolis schreef een aanbesteding uit voor het verrichten van een onderzoek over de kadasteropname, de stedelijke vormgeving en uitvoeringsmaatregelen van Palagia. Palagia is een deel van de gemeente. Er is onenigheid ontstaan over de selectiecriteria van deze aanbesteding, die werden gehanteerd als gunningscriteria én over de afwezigheid van transparantie bij bekendmaking van de criteria.

De gunningscriteria werden in volgorde van prioriteit weergegeven. Als eerste de aangetoonde ervaring die de deskundige had bij in de afgelopen drie jaar verrichte onderzoeken. Als tweede de personeelsbezetting en uitrusting van het bureau. En als derde de capaciteit om het onderzoek op het vastgestelde tijdstip te verrichten. Alexandroupolis heeft tijdens de evaluatieprocedure wegingcoëfficiënten en subcriteria voor de gunning vastgesteld. Aan consortium Loukatos werd de opdracht gegund. Consortia Lianakis en Planitiki hebben de gunningsbeslissing aangevochten.

Prejudiciële vraag

In de aankondiging stelt de aanbesteding enkel de volgorde van prioriteit van gunningscriteria vast, zonder de prioriteit van de gunningscriteria vast worden gesteld. Staat art. 36 richtlijn 92/50 toe om de wegingsfactoren van de criteria achteraf vast te stellen? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Antwoord van het Hof

Volgens art. 36(2) (beginselen van gelijke behandeling en transparantie) mag een aanbestedende dienst achteraf geen wegingscoëfficiënten en subcriteria vaststellen voor de in het bestek of in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria. Gunningscriteria, wegingscoëfficiënten en subcriteria moeten vooraf bekend gemaakt worden. Onder bepaalde voorwaarden mogen wegingscoëfficiënten achteraf vastgesteld worden. Zie hiervoor arrest ATI EAC, C-331/04 en het ICER-fiche hierover.

Gunningscriteria zijn niet limitatief opgesomd. Maar criteria die betrekking hebben op de geschiktheid van de potentiële opdrachtnemer mogen niet als gunningcriterium worden gebruikt. Criteria die betrekken hebben op bijvoorbeeld de ervaring, kwalificaties, personeelsbezetting, technische uitrusting en kwaliteitsborgingsmaatregelen kunnen niet dienen als gunningscriteria.

Dit geldt ook voor de vraag of de onderneming de opdracht op het vastgestelde tijdstip kan uitvoeren. Deze criteria strekken er niet toe om de economisch voordeligste aanbieding vast te stellen. De in de onderhavige zaak gehanteerde gunningscriteria waren dus in wezen selectiecriteria.