Europese rechtspraak

Publicatie: 7 april 2022

Door:


In deze zaak gaat het om de gunning van een opdracht voor rioolwaterzuivering door een Italiaans overheidsorgaan aan een tijdelijk samenwerkingsverband. Het Hof buigt zich over de rechtmatigheid van de procedure en het rechtszekerheidsbeginsel.

Zaak

HvJ EU, 8 mei 2014. Idrodinamica Spurgo Velox srl e.a. tegen Acquedotto Pugliesa SpA

Zaak C-161/13.

Introductie

In deze zaak wordt een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de regelmatigheid van de procedure voor het plaatsen van een opdracht die gegund is door een Italiaans overheidsorgaan aan een tijdelijk samenwerkingsverband.

Feiten

Acquedotto Pugliesa SpA, een overheidsonderneming, heeft een open procedure ingeleid voor de toewijzing van een opdracht vooronder andere de rioolwaterzuivering. Een samenwerkingsverband met aan het hoofd Cooperativa Givoanni XXIII, een samenwerkingsverband met aan het hoofd Tundo srl en een samenwerkingsverband met aan het hoofd Idrodinamica hadden zich ingeschreven op deze opdracht. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan samenwerkingsverband Cooperative Giovanni XXIII.

Binnen Cooperative Giovanni XXIII veranderde de samenstelling: een onderneming trok zich terug uit dit samenwerkingsverband. Deze verandering werd in een beschikking goedgekeurd door Acquedotto. Idrodinamica heeft beroep ingesteld en verzocht om nietigverklaring van deze beschikking, maar ook van de opdrachtovereenkomst en de definitieve gunning van de opdracht. De nationale rechter stelt dat het beroep niet-ontvankelijk verklaard moet worden, omdat de vervaltermijn van 30 dagen om in beroep te gaan overschreden is.

Prejudiciële vraag

De verwijzende rechter vraagt of de termijn voor de instelling van een beroep tot nietigverklaring opnieuw moet aanvangen wanneer de aanbestedende dienst, na het verstrijken van de beroepstermijn, een besluit heeft vastgesteld dat van invloed kan zijn op de rechtmatigheid van de gunningsbeschikking. Ook vraagt zij of een beroep tot nietigverklaring kan, indien hij kennis heeft gekregen van omstandigheden die voorafgaand aan de gunningsbeschikking en van invloed kunnen zijn op de rechtmatigheid van de procedure voor het plaatsen van de betrokken opdracht.

Hof

Het Hof oordeelt dat beroepen tegen schending van de toepasselijke bepalingen voor het plaatsen van overheidsopdrachten slechts gewaarborgd worden, wanneer de termijnen voor het instellen van die beroepen pas beginnen te lopen vanaf de datum waarop de verzoeker kennis had of kennis had moeten hebben van de gestelde schending van die bepaling (zie ook C 45/10 Uniplex). Idrodinamica kon de feiten die zich hebben voorgedaan na de gunning van de opdracht niet kennen.

Rechtszekerheidsbeginsel

Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich er niet tegen dat de beroepstermijn van 30 dagen voor een beroep tot nietigverklaring wordt heropend. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de gunningsbeschikking die als een van de essentiële elementen binnen het gunningsbesluit gezien kan worden, zoals de samenstelling van een samenwerkingsverband, zou eventueel een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart moeten worden. De noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen die in het nationaal recht zijn opgenomen om deze onregelmatige situatie te herstellen. 1

Conclusie

De termijn voor de indiening van een beroep tot nietigverklaring van de beschikking houdende gunning van een opdracht moet opnieuw aanvangen wanneer de aanbestedende dienst een nieuwe beschikking heeft vastgesteld die van invloed kan zijn om de rechtmatigheid van de gunningsbeschikking. De termijn moet beginnen te lopen vanaf de datum waarop de inschrijver de mededeling over de beschikking heeft ontvangen of daarvan kennis heeft gekregen.