Europese rechtspraak

Publicatie: 16 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 21 juli 2011. Zaak C-252/10. Het Hof komt in deze zaak tot de conclusie dat gunningscriteria en de wegingsfactor daarvan in de bieding opgenomen moeten worden en dat de gunningscriteria duidelijk verband moeten hebben met het voorwerp van de aanbesteding. Wel mogen er, na het verstrijken van de inschrijftermijn, wegingsfactoren voor subcriteria vastgesteld worden, die corresponderen met de essentie van de eerder bekend gemaakte criteria, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

De European Maritime Safety Agency (EMSA) was een aanbestedingsprocedure gestart voor onder andere de validatie en verdere ontwikkeling van SafeSeaNet, een meldingsplatform. Dynamiki was een van de inschrijvers. EMSA gunde de opdracht aan een concurrent, Dynamiki was niet de economisch meest voordelige partij. Volgens Dynamiki heeft EMSA hiermee richtlijn 92/50 (nu richtlijn 2004/18) overtreden met betrekking tot gunningscriteria en eist voor het Gerecht dat de besluiten worden vernietigd. Ook vond Dynamiki de evaluatie van haar aanbieding onvoldoende. Het Gerecht bestempelde alle verzoeken van Dynamiki als niet-ontvankelijk of ongegrond. Dynamiki verzocht het Hof om vernietiging van deze beslissing.

Gunningscriteria

Volgens Dynamiki heeft het Gerecht een verkeerde interpretatie gegeven aan de (sub)gunningscriteria. Volgens het Hof moeten de gunningscriteria in de bieding opgenomen worden. Deze criteria moeten een duidelijk verband hebben met het onderwerp van de aanbesteding. Ook de wegingsfactoren voor de criteria moeten in de bieding, of in de aankondiging van de bieding worden opgenomen. Deze bepalingen zorgen voor gelijke behandeling en transparantie. Een aanbestedende dienst mag geen subcriteria toepassing die niet bekend zijn gemaakt aan de inschrijvers.

Wegingsfactoren subcriteria

Wel mogen er, na het verstrijken van de inschrijftermijn, wegingsfactoren voor subcriteria vastgesteld worden, die corresponderen met de essentie van de eerder bekend gemaakte criteria. Er moet dan voldaan worden aan drie criteria:

  • de vooraf bekendgemaakte criteria voor gunning worden niet gewijzigd;
  • er worden geen elementen toegevoegd die, als ze eerder bekend waren geweest, de voorbereiding hadden kunnen beïnvloeden;
  • de vaststelling leidt niet tot discriminatie van de inschrijvers.

Volgens het Hof heeft het Gerecht niet in strijd gehandeld met het recht en wijst de vordering van Dynamiki af.

Motivatie besluit Gerecht

Daarnaast heeft het Gerecht volgens Dynamiki haar besluit niet voldoende gemotiveerd. Volgens het Hof is het Gerecht niet verplicht om alle argumenten punt voor punt te bespreken. Belangrijk is dat de persoon tegen wie de beslissing is gericht, kennis kan nemen van de redenen voor die beslissing en dat het genoeg informatie bevalt zodat het Hof de zaak zou kunnen herzien.

Volgens het Hof is de recht op informatie bedoeld als bescherming van de verliezende inschrijver, zodat deze de gunningbeslissing kan aanvechten. Het biedt echter geen juridische grondslag voor het formuleren van kritiek, wat geen invloed op de juridische positie heeft.