Europese rechtspraak

Publicatie: 16 juni 2017

Door:


Het Gerecht, 20 september 2011. Zaak T-461/08. In deze zaak spreekt het Gerecht zich onder andere uit over de door de EIB gestelde gunningscriteria. EIB heeft in de gunningscriteria opgenomen dat het personeel uit eigen capaciteitsbron van de opdrachtgever moet komen. Het Gerecht overweegt dat dit criterium te vaag en niet precies is geformuleerd en daarom in strijd met de beginselen van proportionaliteit en gelijke behandeling.

De zaak

Evropaïki Dynamiki (ED) vordert de vernietiging van het besluit van de Europese Investeringsbank (EIB) tot gunning aan Sybase BVBA. Bij een aanbestedingsprocedure heeft EIB nagelaten ED in te lichten over de definitieve gunning. ED stelt beroep in tegen het besluit en legt hieraan zes middelen ten grondslag. De belangrijkste overwegingen hebben betrekking op de gunningsbeslissing en -criteria. Hierbij wordt referentie gemaakt naar de beginselen van transparantie, gelijke behandeling, goede administratie, motivering en het recht op een effectief rechtsmiddel. Het Gerecht verklaart alle middelen gegrond.

Bekendmaking van gunning

Het Gerecht overweegt dat EIB de regelgeving heeft geschonden door ED niet in te lichten over de gunning. Er is ED geen effectief rechtsmiddel geboden. De achteraf bekendgemaakte toelichting moet bovendien als onvolledig worden beschouwd. Het prijsgeven van enkel de punten van ED en de winnende partij zonder toelichting, wordt beschouwd als onvoldoende motivering en is in strijd met het transparantiebeginsel.

Gunningscriteria

EIB heeft in de gunningscriteria opgenomen dat het personeel uit eigen capaciteitsbron van de opdrachtgever moet komen. Dit is geen discriminatoir criterium, omdat een uitzondering mogelijk was als dit duidelijk werd gemeld tijdens de inschrijving. Het Gerecht overweegt dat dit criterium te vaag en onprecies is geformuleerd. Partijen hebben hun inschrijving niet kunnen baseren op een gericht aantal personeelsleden. Aangezien Sybase de toenmalige plaatsbekleder van deze IT functie was, was konden zij de beste inschatting maken en een passend aanbod doen. Door gebrek aan precisie heeft EIB de beginselen van proportionaliteit en gelijke behandeling geschonden.

Wijziging van inschrijving

EIB heeft tijdens de aanbestedingsprocedure met Sybase gehandeld over de aangeboden prijs. Daardoor heeft Sybase de prijs kunnen aanpassen. Het Gerecht verwijst naar het verbod op dergelijke onderhandelingen bij aanbestedingen. De aanpassingen hebben de uitkomst van de procedure verstoord, waardoor ED geen eerlijke kans heeft gehad.

Een aanbestedende dienst is vrij om de kwaliteit- en prijspercentages voor haar afweging vast te stellen. In deze zaak kwam echter naar voren dat EIB niet vast kon houden aan de oorspronkelijk gekozen verdeling. Dit blijkt uit het feit dat in de onderhandeling met Sybase werd verzocht tot verlaging van de prijs, ondanks dat dit een de kwaliteit zou verminderen. Het Gerecht overweegt dat dit een inbreuk op de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie oplevert.