Europese rechtspraak

Publicatie: 26 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 15 oktober 2009. Zaak C-275/08. Na een procedure van gunning via onderhandeling zonder bekendmaking van een aankondiging van de opdracht, waarbij alleen onderhandeld is met De Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), heeft het datacentrum Baden-Württemberg een overeenkomst gesloten met AKDB. Volgens de Commissie er is geen sprake van buitengewone omstandigheden die de onderhandse gunning kunnen rechtvaardigen. Deze procedure is een uitzondering en mag slecht gebruikt worden in de in richtlijn 93/36 genoemde uitzonderingen.

De Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) en het datacentrum BadenWürttemberg hadden een overeenkomst terbeschikkingstelling van een softwareapplicatie voor de registratie van motorvoertuigen gesloten.

Gunning

De overheidsopdracht voor levering is gegund volgens de procedure van gunning via onderhandeling, zonder bekendmaking van een aankondiging van de opdracht. Er is alleen onderhandeld met AKDB. Volgens de Europese Commissie overschrijdt de waarde van de opdracht ruimschoots de drempelwaarde.

Aanbestedende dienst

Baden-Württemberg is een publiekrechtelijke rechtspersoon en heeft als doelstelling om bij de overheid de elektronische gegevensverwerking te organiseren. De deelstaat Baden-Wurttemberg heeft een grote zeggenschap over het datacentrum. Het wijst de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aan. Het datacentrum is daarom een aanbestedende dienst.

Buitengewone omstandigheden

Volgens de Commissie er is geen sprake van buitengewone omstandigheden die de onderhandse gunning kunnen rechtvaardigen. Deze procedure is een uitzondering en mag slecht gebruikt worden in de in richtlijn 93/36 genoemde uitzonderingen. De bewijslast ligt bij de lidstaat die zich wil beroepen op de buitengewone omstandigheden. Het Hof stelt vast dat het feit dat aan de technische specificaties op nationaal niveau slechts voldaan kan worden door één leverancier, niet betekend dat dit op Europees niveau ook het geval is.

Hof

Het Hof concludeert dat de verweerster haar bewijsplicht niet is nagekomen en dus in strijd heeft gehandeld met richtlijn 93/36. Er is een opdracht voor leveringen gegund zonder een Europese aanbestedingsprocedure.