Europese rechtspraak

Publicatie: 16 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 19 juni 2014. Zaak C-574/12. In deze zaak gaat het Hof nader in op één van de voorwaarden van inbesteden: er moet sprake zijn van ‘toezicht zoals op de eigen diensten’. Daarover stelt het Hof dat wanneer zich bij die vereniging overeenkomstig haar statuten niet enkel entiteiten van de publieke sector, maar ook particuliere instellingen van de sociale sector kunnen aansluiten niet aan deze voorwaarden is voldaan.

Feiten

Het ziekenhuis heeft met de SUCH (Serviço de Utilização Comu dos Hospitais), zonder een aanbestedingsprocedure, een overeenkomst gesloten voor de levering van maaltijden aan de patiënten en het personeel van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is namelijk van mening dat er een inhouse-verhouding
bestond tussen SUCH en het ziekenhuis.

Volgens de statuten van SUCH is SUCH een vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft een openbare dienst te verlenen. Ook entiteiten uit de publieke of sociale sector kunnen zich bij SUCH aansluiten. Bovendien moet SUCH erop toezien dat de meerderheid van de stemrechten op zijn algemene vergadering in handen is van publieke entiteiten.

Ook volgt uit de statuten dat SUCH ook onder concurrerende marktvoorwaarden diensten mag leveren aan openbare lichamen die niet bij haar zijn aangesloten of aan nationale of buitenlandse particuliere entiteiten. Dergelijke diensten moeten in het geheel van de activiteiten van SUCH steeds van ondergeschikt belang blijven en de omzet mag niet meer dan 20% bedragen van de totale jaaromzet van het vorige jaar.

Prejudiciële vraag

De verwijzende rechter vraagt of er in deze zaak sprake is van ‘toezicht zoals op de eigen diensten’.

Hof

In deze zaak kunnen de belangen van de particuliere leden van de SUCH en de doelen die zij nastreven zeer waardevol zijn vanuit sociaal oogpunt. Maar deze doelen zijn van een andere aard dan de doelstellingen van algemeen belang die worden nagestreefd door de eveneens bij de SUCH aangesloten aanbestedende diensten.

Economische activiteiten

Het is bovendien niet uitgesloten dat de particuliere leden van de SUCH economische activiteiten kunnen verrichten in vrije mededinging met andere marktdeelnemers. De rechtstreekse gunning van een opdracht aan de SUCH zou de particuliere leden van die vereniging dan ook een concurrentievoordeel kunnen verschaffen.

Conclusie

Er is in deze zaak niet voldaan aan de voorwaarde van ‘toezicht zoals op de eigen diensten’.