Nieuws

Publicatie: 23 november 2020

Door:


In de impasse rond het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is nog geen doorbraak bereikt. Aan het aanzienlijk uitgebreide Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 wordt de eis verbonden dat lidstaten de rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze eis, ze zijn daarom van plan geen goedkeuring te geven aan het nieuwe MFK. Het nieuwe MFK moet goedgekeurd worden door alle lidstaten om nieuwe Europese fondsen, waaronder het corona herstelfonds NextGenerationEU, in werking te laten treden.

Europese Raad 19 november

Op donderdag 19 november 2020 was er een video-bijeenkomst van de Europese Raad dat over de ontwikkelingen voor een coronavaccin en over het MFK ging. Daarbij gaf bondskanselier Merkel een update over de stand van zaken rond het MFK. De onderhandelaars zijn het op 10 november eens geworden over de invulling van het MFK voor de periode 2021-2027. De totale EU-begroting beslaat in deze periode 1,8 miljard euro. Het EU-budget is dus aanzienlijk vergroot ten opzichte van de vorige periode door de verhoging van 750 miljard euro die deel uitmaakt van het corona noodfonds: NextGenerationEU.
Merkel zei dat bijna alle lidstaten het eens zijn met het bereikte akkoord, maar dat Hongarije en Polen het onderhandelingsresultaat niet steunen. Een paar dagen eerder hadden de EU-ambassadeurs van Polen en Hongarije gezegd dat zij het niet eens zijn met de invoering van een mechanisme dat de rechtsstaat in de EU beschermt en in verbinding staat met beschikkingen uit het MFK. Het vaststellen van een nieuw MFK kan alleen met unanieme goedkeuring.

Voorstel rechtstatelijk mechanisme EU-begroting

Het eerbiedigen van de rechtsstaat is een voorwaarde om te voldoen aan goed financieel beheer. Dat stelt de Europese Commissie in de mededeling dat ze  criteria stelt aan het toekomstige MFK om de rechtsstaat in de EU te versterken. Met het voorstel voor een rechtsstatelijk mechanisme voor de bescherming van de EU-begroting, wil de Commissie maatregelen kunnen nemen om problemen in lidstaten op het gebied van de rechtsstaat aan te pakken. Als een EU-lidstaat tekortkomt op het gebied van de rechtsstaat kan de Commissie, op grond van artikel 62 uit het Financieel Reglement, besluiten de betalingen stop te zetten en de juridische samenwerking te ontbinden. Dit besluit moet worden vastgesteld door de Raad en kan alleen bij een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen worden verworpen.

Hoe nu verder?

De onderhandelingen over het toekomstige MFK gaan verder totdat er een aanvaardbare oplossing is voor alle EU-lidstaten, aldus Charles Michel, president van de Europese Raad.
Als er nog geen akkoord is over het MFK voor de periode 2021-2027 wanneer het huidige MFK verstrijkt, blijven de maximumbedragen en de overige bepalingen van het laatste jaar van het voorgaande MFK van toepassing totdat wel een akkoord is behaald. Dit betekent dat door de EU-lidstaten geen gebruik kan worden gemaakt van nieuwe maximumbedragen voor EU-fondsen of nieuwe fondsen in het algemeen. Bekijk de voorstellen van Europese fondsen voor de periode 2021-2027 op deze pagina.

Door

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Video conference of the members of the European Council, 19 November 2020: main results, de Europese Raad
Mededeling van Zoltan Kovacs, de Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen, Twitter
Noodzakelijk veto over de koppeling van de EU-begroting aan de zogenaamde rechtsstaat, Poolse parlement
Mededeling van de Europese Commissie inzake de verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie, de Europese Commissie

Meer informatie

Meerjarig Financieel Kader, Kenniscentrum Europa decentraal
Voorstellen Europese fondsen 2021-2027, Kenniscentrum Europa decentraal
EU-begroting: Europese Commissie ingenomen met akkoord, de Europese Commissie