Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door:


De plannen om de uitstoot van broeikasgassen door auto’s en bestelwagens tegen 2030 te verminderen zijn woensdag formeel door het Europees Parlement goedgekeurd. Eerder bereikte het Europees Parlement al een informeel akkoord met de Raad.

Nieuwe regels

Europarlementariërs zijn het eens geworden over een hogere doelstelling (37,5%) om de emissies van nieuwe auto’s in 2030 te verminderen, vergeleken met het door de Europese Commissie voorgestelde streefcijfer (30%). De wetgeving stelt ook een CO2-reductiedoelstelling voor nieuwe bestelauto’s van 31%, die in 2030 moet zijn behaald. Het Europees Parlement stemde overtuigend met 521 stemmen voor, en 63 tegen, de verhoogde doelstelling. De Raad moet het akkoord nog formeel aannemen voordat het gepubliceerd wordt in het publicatieblad van de Europese Unie.

Sociale gevolgen

Ondernemingen waarvan de gemiddelde emissies de limieten overschrijden, moeten een bijdrage voor overtollige emissies betalen. In 2023 zal de Europese Commissie evalueren of deze bedragen al dan niet aan een specifiek fonds worden toegewezen dat de transitie naar uitstoot loze mobiliteit kan stimuleren.

Levenscyclus van uitstoot

De nieuwe wet vereist dat de volledige levenscyclus van emissies van auto’s op EU-niveau moet worden beoordeeld. De Commissie zal daarom ook uiterlijk in 2023 evalueren of er een gemeenschappelijke methodologie nodig is voor de beoordeling en het consistent rapporteren over de levenscyclus van emissies. Indien mogelijk volgt er wetgeving voor deze evaluatie.

Toekomst

Ondanks dat de Europese Unie op schema ligt om de gestelde doelstellingen voor 2030 te halen, vinden de Raad en het Europees Parlement het noodzakelijk om de verlaging van uitstoot te blijven stimuleren, door middel van het emissiehandelssysteem. De grootste winst valt echter nog te boeken in het transport op de weg, dat verantwoordelijk is voor 20% van de gehele uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

Door:

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Steun voor nieuwe Co2 maatregelen
EU op schema om doelstellingen te behalen