Nieuws

Publicatie: 16 maart 2020

Door: en


Het Nederlandse kabinet geeft samen met grensregio’s en buurlanden een impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland. In een brief aan de Tweede Kamer zette ministers Knops uiteen wat de recente ontwikkelingen en de actuele vooruitgang op dit gebied zijn. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie ingezet op vergaande samenwerking ten aanzien van het spoorvervoer.

Stand van zaken grensoverschrijdende samenwerking

In zijn brief legt de minister uit dat de samenwerking in grensgebieden op allerlei terreinen intensiever wordt en het belang van de samenwerking ook bij andere regeringen wordt onderkend. Nederland richt zich bij de grensoverschrijdende samenwerking op vier acties:

  • Het stimuleren van grensoverschrijdende initiatieven;
  • Het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het wegnemen van grensbelemmeringen;
  • Het benutten van governance met de grensregio’s en buurlanden;
  • Het gebruikmaken van instrumenten van de EU de Benelux.

In de kamerbrief werden verschillende initiatieven uitgelicht, zoals bijvoorbeeld jongerenuitwisseling op het gebied van sport en cultuur, Regio Deals met grensregio’s en de North Sea Port. Ook wordt er ingegaan op ontwikkelingen bij grensinformatiepunten, de diploma-erkenning en het gebruik van Europese instrumenten. Daarnaast werd kort de stand van zaken geschetst op het gebied van samenwerking met Vlaanderen en Duitsland.
Grensinformatiepunten
De grensinformatiepunten zijn belangrijke schakels in het wegnemen van grensbelemmeringen. De minister ziet het ondertekenen van het convenant over de structurele financiering van de Grensinfopunten op 25 november 2019 als een belangrijke mijlpaal. Het kabinet en de regio’s stellen jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar voor het verlenen van informatie over wonen werken, ondernemen en studeren in het buitenland. In januari 2019 werden er door de Kamer vragen gesteld over de financiering van de grensinformatiepunten.
Diplomaerkenning
Ook werden er door de Kamer vragen gesteld over de erkenning van met name diploma’s in de zorgsector. Voor verzorgende IG-/zorgkundige beroepen is er nog geen automatische erkenning in EU-verband afgesproken. Wel zijn er in oktober door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) roadmaps en factsheets opgesteld die de procedures voor diplomaerkenning inzichtelijker moeten maken. Deze wordt onder andere door de grensinfopunten gebruikt. De minister liet wel weten dat er wordt bekeken of deze procedures voor de Benelux en Noordrijn-Westfalen (Duitsland) vergemakkelijkt kunnen worden.
Interreg
Het Interreg-A programma is een Europees instrument dat grensoverschrijdende samenwerking ondersteund. Knops informeerde de Kamer dat het kabinet voor de periode 2021 – 2017 inzet op de thema’s innovatie, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en het verminderen van grensbelemmeringen. De nieuwe programma’s worden op dit moment wordt in samenwerking met decentrale overheden van de buurlanden voorbereid.

Europees Jaar van het Spoor

De Europese Commissie kwam deze maand daarnaast met een nieuw voorstel voor de promotie van grensoverschrijdende mobiliteit. Volgens de Europese Commissie is de trein een verbindende factor die Europeanen dichter bij elkaar brengt. Om de grensoverschrijdende dimensie van het spoor te benadrukken en te bevorderen heeft de Europese Commissie voorgesteld 2021 uit te roepen als het Jaar van het Spoor. De Commissie wil hiermee onder andere activiteiten op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau opzetten die het publiek stimuleren meer gebruik te maken van het spoor.

Bron

Voortgang grensoverschrijdende Samenwerking (GROS), Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021), Europese Commissie

Meer informatie:

Grensoverschrijdende Samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
Nationaal kader en instrumenten GROS, Kenniscentrum Europa Decentraal