Nieuws

Publicatie: 25 april 2022

Door:


Met het vijfde sanctiepakket van de EU werd duidelijk dat er een verbod is gekomen op deelname van Russische onderdanen en entiteiten aan overheidsopdrachten in de EU. Dit houdt dus in dat alle contracten met Russische partijen niet langer zijn toegestaan, inclusief de contracten met Russische energieleveranciers. Ook mag men bepaalde goederen niet invoeren uit Rusland en is samenwerking met Russische partijen verboden. Wat betekent dit sanctiepakket concreet in de praktijk?

Uitsluiting van Russische partijen

Als Russische partijen gelden:

  • personen met de Russische nationaliteit of die in Rusland zijn gevestigd;
  • rechtspersonen die zijn gevestigd in Rusland of voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij; of
  • andere (rechts)personen die in het belang van een Russische partij handelen.

Om welke contracten gaat het?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bevestigd dat het gaat om een verbod op gunning van overheidsopdrachten aan Russische partijen, zowel die in Rusland gevestigd zijn als Europese dochters die onder Russische controle staan. Het gaat hier ook om overheidsopdrachten die van de aanbestedingsregels zijn uitgezonderd.
Daarnaast moeten bestaande contracten met Russische partijen vóór 10 oktober 2022 beëindigd worden. De sancties laten ruimte voor een ontheffingsmogelijkheid maar deze moet per transactie worden aangevraagd. De voorwaarden voor deze ontheffingsmogelijkheid, in het bijzonder voor energiecontracten, worden nog vastgesteld door EZK. Wel is duidelijk dat geen sprake zal zijn van een generieke ontheffing voor energiecontracten, omdat generieke ontheffingen de effectiviteit van de sancties zouden ondermijnen. Ontheffingen kunnen slechts op individuele basis en op grond van uitzonderlijke omstandigheden worden verleend. Voor de stijgende prijzen die uit de nieuwe contracten voortvloeien zal bovendien geen compensatie worden verleend door het ministerie.

Wat zijn de gevolgen?

In de circulaire Nieuw sanctiepakket Rusland heeft gevolgen voor overheidsaanbestedingen zet het ministerie uiteen wat de gevolgen van het sanctiepakket zijn voor overheidsaanbestedingen. Hier wordt bijvoorbeeld ingegaan op hoe vastgesteld moet worden of er sprake is van een contract met een Russische partij. In de FAQs van Kenniscentrum Europa decentraal zijn antwoorden te vinden op een aantal andere specifieke vragen ten aanzien van aanbestede contracten met Russische partijen. De beantwoording van sommige vragen is afhankelijk van de uitlegging door EZK en zal dus voortdurend worden bijgewerkt.

Bron

Oekraïne: EU neemt vijfde pakket beperkende maatregelen tegen Rusland aan, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
FAQ Aanbestedingen en contracten met Russische gasleveranciers, Kenniscentrum Europa decentraal
Kamervragen over het onafhankelijk worden van Russisch gas, Minister Jetten (Klimaat en Energie)
Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten, Kenniscentrum Europa decentraal