Nieuws

Publicatie: 27 april 2022

Door:


De gemeente Leeuwarden ontvangt 60.000 euro financiering uit de European City Facility (EUCF) voor het project GridRelief, dat loopt van november 2021 tot november 2022. Wat voor project is GridRelief en hoe kwam de financiering vanuit het fonds EUCF tot stand?

Waarover gaat/ging het project en hoe is dit idee tot stand gekomen?

Op het Leeuwarder bedrijventerrein de Zwette is sprake van overbelasting van het elektriciteitsnet. Deze netcongestie veroorzaakt verschillende problemen:

  • Bedrijven die duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen geen elektriciteit terug leveren aan het net, waardoor een financiële stimulans om over te schakelen op duurzame energie wegvalt. Dit hindert de lokale energietransitie.
  • Er kunnen geen nieuwe bedrijven meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor het economische vestigingsklimaat van de stad achteruitgaat.

Daarom zullen slimme oplossingen bedacht moeten worden waarbij het lokale energienet ontlast wordt. Daarbij kan gedacht worden aan lokale batterijsystemen, waar bedrijven hun energie vandaan halen en aan terug leveren. Rondom dit soort systemen bestaan nog een groot aantal vragen over de haalbaarheid, technische specificaties, organisatie en kosten. Om dit te onderzoeken, kan met behulp van de EUCF-subsidie een onderzoekspartij aangetrokken worden. Met de uitkomsten van het te verrichten onderzoek kan er vervolgens een investeringsconcept voor een oplossing voor de Zwette ontwikkeld worden.

Welke partijen zijn/waren er betrokken bij het project?

  • Bedrijvenvereniging de Zwette
  • Netbeheerder Liander
  • On E Target

 Wat is uw algemene ervaring met deze en andere EU-subsidies?

De gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben gezamenlijk een vertegenwoordiging (in de vorm van 2 projectverwervers) gestationeerd in Brussel. Deze projectverwervers vertegenwoordigen ons in verschillende Europese netwerken en houden in de gaten welke subsidiemogelijkheden er vrijkomen. Op deze manier hopen wij een goede vinger aan de pols te hebben als het gaat om EU-subsidiering. Toch blijft het lastig om een beeld te krijgen van de aankomende calls op de middellange termijn. Het ontbreekt naar ons inzien vaak aan duidelijke (en integrale) planningen als het aankomt op financieringsmogelijkheden, waardoor je er vaak door verrast wordt. In het geval van het EUCF, is een van onze vertegenwoordigers via het netwerk Energy Cities op de hoogte gesteld van deze subsidie.
Leeuwarden neemt op dit moment deel aan ongeveer 10 EU-gesubsidieerde projecten, op verschillende beleidsterreinen (energie, circulaire economie, cultuur, etc.). Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.leeuwarden.nl/nl/european-cooperation.

Hoe verliepen de aanvraag en uitvoering van het project?

De aanvraag voor een EUCF-subsidie is een stuk laagdrempeliger dan andere Europese subsidies. De aanvraag kon via een digitaal formulier ingevuld worden, aangevuld met een paar bijlagen. De Leeuwarder Energiecampus heeft ons hiermee geholpen, met name met het doen van de berekeningen omtrent de milieu-impact van onze plannen.  De EUCF-aanvraag kon binnen een 1 à 2 maanden voorbereid worden, omdat wij veel gegevens en data ook al paraat hadden.
Het project loopt nog en er wordt op dit moment met de financiering vanuit de EUCF een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal energiesysteem op de Zwette. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt een investeringsconcept opgesteld, welke aangeleverd moet worden bij de projectleider van de EUCF. Dit is tevens de enige vorm van rapportage en bewijslast; dit maakt de subsidie nog laagdrempeliger (vooral voor partijen met weinig ervaring met EU-projecten).

Heeft u tips voor toekomstige aanvragers van EUCF of een andere EU-subsidie?

  • Er zijn verschillende tools beschikbaar om zicht te houden op EU-subsidies, gebruik deze!
  • Neem actief deel aan internationale netwerken: hierin kun je partners voor je project vinden en weten ze jou ook te vinden.
  • In het verlengde van bovenstaande: zorg dat je een duidelijk internationaal profiel hebt.
  • Verplaats je bij het schrijven van een aanvraag in de Europese Commissie: waarom is jouw project niet alleen goed voor jou, maar ook voor de rest van Europa?
  • Laat zien waarom een Europese bijdrage jouw project of idee groter, beter of efficiënter kan maken.

Met dank aan de gemeente Leeuwarden