Nieuws

Publicatie: 14 december 2020

Door: en


De besluitvorming over de meerjarenbegroting van de EU en de EU-klimaatdoelstellingen zijn naar het hoogste politieke niveau getild. Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad op 10 en 11 december 2020 zijn, door de regeringsleiders van de EU-lidstaten een aantal belangrijke stappen gezet.

Overeenstemming over de EU-begroting

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 inclusief herstelpakket NextGenerationEU en het rechtstatelijk mechanisme dat de EU-begroting moet beschermen. Met dit rechtstatelijk mechanisme wil de Commissie maatregelen kunnen nemen om problemen in lidstaten op het gebied van de rechtsstaat aan te pakken. Eerder stemden Polen en Hongarije tegen dit mechanisme, maar na een compromisvoorstel gaan ook deze landen akkoord. Er zullen door de Commissie, in samenspraak met de lidstaten, richtsnoeren worden ontwikkeld waarop de Verordening voor het rechtstatelijk mechanisme per lidstaat toegepast zal worden.
De Europese Raad heeft het Europees Parlement en de Raad van Ministers verzocht onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het gehele begrotingspakket op tijd wordt aangenomen.

Klimaatdoelstelling voor 2030

In het herziene voorstel voor de Europese Klimaatwet moet de EU volgens de Commissie in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% verminderen ten opzichte van 1990. Dit was eerder 40%. Het Europees Parlement zet in op een broeikasgasreductiedoelstelling van 60%. De Europese Raad heeft haar goedkeuring verleend aan een doelstelling van 55%.
Er werd door de leiders van de EU-lidstaten benadrukt dat tenminste 30% van alle uitgaven van het herstelfonds en het MFK moeten bijdragen aan de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Daarnaast heeft de Europese Raad de Commissie verzocht na te gaan hoe alle economische sectoren het best kunnen bijdragen aan de doelstelling voor 2030 en daarvoor de nodige voorstellen te doen.

De EU-wijzer voor provincies

Zie voor meer informatie over de klimaatdoelstellingen de EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie. Hierin worden de relevante beleids- en wetgevingsinitiatieven van de Commissie over hernieuwbare energie besproken.

Bron

European Council, 10-11 December 2020 – main results, de Europese Raad

Meer informatie:

Meerjarig Financieel Kader, Kenniscentrum Europa decentraal
Het MFK 2021-2027: EU Regeringsleiders bespreken stand van zaken, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Klimaatwet: nul netto uitstoot in de EU & klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa decentraal
EU-wijzer voor provincies – hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa decentraal