Nieuws

Publicatie: 11 februari 2019

Door:


De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft haar werkprogramma voor 2019 vastgesteld. Bovenaan de agenda staan milieu- en biodiversiteitsbescherming, de transitie van Europa naar schone energie, energiearmoede, klimaatverandering en de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatambities

De lokale en regionale overheden zijn vastbesloten om druk uit te oefenen op de lidstaten om de klimaatambities te verhogen, streefcijfers voor de vermindering van energiearmoede vast te stellen en steden en regio’s te betrekken bij de nationale klimaat- en energieplannen die aan het einde van 2019 moeten worden ingediend.

Advies klimaat neutrale strategie 2050

De Europese Commissie heeft op 28 november 2018 de klimaat neutrale strategie voor 2050 gepubliceerd. Rapporteur Michele Emiliano (IT/PSE) schrijft hierover een advies namens het CvdR. “Dit is de meest ambitieuze poging van de EU om de politiek in beweging te krijgen op een moment dat er serieuze spanningen ontstaan in onze samenlevingen. De opwarming van de aarde tegengaan lukt niet alleen op stedelijk, regionaal of nationaal niveau, maar vergt krachtige internationale samenwerking. We moeten ervoor zorgen dat gemeenten, regio’s, nationale parlementen en de Europese Unie samen bepalen welke activiteiten moeten worden afgebouwd en in welke activiteiten meer moet worden geïnvesteerd. In dit advies wordt aandacht gevraagd voor de situatie in onze regio’s en voor de rol die steden en regio’s kunnen en moeten spelen bij de uitvoering van de strategie.” Het ontwerpadvies zal op 4 april tijdens de ENVE-commissie vergadering worden voorgelegd en op 26-27 juni aan de plenaire vergadering van het CvdR.

De rol van decentrale overheden

Cor Lamers (NL/EVP) , burgemeester van Schiedam en voorzitter van de ENVE-commissie: “We zijn er in Katowice overduidelijk in geslaagd de lokale overheden beter te profileren. De nationale regeringen zijn verzocht om decentrale overheden te betrekken bij het uitstippelen en uitvoeren van klimaatstrategieën. In de komende maanden mogen we niet stilzitten en moeten we onze politieke boodschappen luider verkondigen en onze samenwerking met alle relevante actoren intensiveren. Nogmaals, het is absoluut noodzakelijk om de nationale klimaatambities op te schroeven en we zijn ervan overtuigd dat alleen gezamenlijke actie op alle bestuursniveaus tot succes kan leiden.”
Het rapport van Cor Lamers ‘De ontwikkeling van een 8e milieuprogramma’ is aangenomen tijdens de plenaire vergadering op 6 en 7 februari 2019.

EU Green Week

De EU Green Week vindt plaats van 13 tot en met 17 mei en is gericht op de toepassing van milieuwetgeving. Het openingsevenement vindt plaats op 13 mei in Warschau.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU-steden en regio’s stellen prioriteiten vast voor milieu, energie en klimaat in 2019, persbericht Europees Comité van de Regio’s