Nieuws

Publicatie: 23 september 2019

Door:


Openbare consultaties maken deel uit van de brede agenda van de Europese Commissie om transparantie, betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces, en verantwoording van de EU te waarborgen. Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Rekenkamer (ERK) in juni een speciaal rapport uitgebracht met het oog op de doeltreffendheid van deze consultaties. Eerder publiceerde Kenniscentrum Europa decentraal al een artikel over dit rapport van de ERK, en werden verbeterpunten voor de burgerconsultaties van de Europese Commissie uitgelicht. Recent heeft de Commissie naar aanleiding hiervan een gedetailleerde reactie op de verschillende aanbevelingen van de ERK gepubliceerd.

Erkenning van aanbevelingen Europese Rekenkamer

De aanbevelingen die zijn gedaan door de rekenkamer in haar rapport  werden voor het merendeel erkend door de Commissie. Hierbij gaat het, onder meer, over:

  • een verbetering van de manier waarop en wanneer respondenten na de consultaties op de hoogte worden gehouden van de bevindingen;
  • het publiceren van vragenlijsten en resultaten in alle officiële talen (tot zekere hoogte), en
  • de systematische- en veilige verwerking van data.

Outreach-activiteiten Europese Commissie

De Commissie reageerde onder andere op de aanbeveling van de rekenkamer dat de Commissie ‘’burgers betrekt, maar tekort schiet bij outreach-activiteiten’’. Outreach-activiteiten bestaan uit de door de Commissie gecreëerde mogelijkheden voor burgers om hun stem te laten horen in het Europese beleidsvormingsproces. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van, bijvoorbeeld, nieuwsbrieven, online consultaties, discussiefora en enquêtes.
Waar het verslag van de ERK eerder aanbevolen had om méér van dit soort activiteiten aan te bieden op verschillende manieren meldt de Commissie in haar reactie dat zij haar outreach-activiteiten zal blijven melden op het ‘Geef uw mening’-portaal, en prominenter wil gaan samenwerken met nationale, regionale en lokale overheden. Daarnaast bevestigt de Commissie het belang van de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten. Ook worden het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vermeld.

Europees Comité van de Regio’s en RegHub instrument

Het Comité van de Regio’s reageert instemmend op de reactie van de Commissie dat het haar bereik wil versterken met de inbreng van lokale en regionale overheden. Hierbij noemt het Comité van de Regio’s het RegHub-instrument van het Comité, als voorbeeld, om efficiënt de feedback van belanghebbenden op het regionale niveau mee te nemen in het Europese beleidsvormingsproces.
RegHub is een netwerk van regionale hubs, opgezet door het Comité van de Regio’s, voor de evaluatie van Europese wet- en regelgeving. Een regionale hub doet dit onder meer door het contact tussen verschillende belanghebbenden te onderhouden en partnerschappen te creëren. Lokale en regionale overheden zijn vaak nauw betrokken bij de implementatie en uitoefening van EU-beleid. Het Comité van de Regio’s geeft aan dat daarom een regionale hub als contactpunt tussen decentrale overheden en het Comité kan bijdragen aan de verbetering van EU-beleidsvorming.

Bright-tool

Decentrale overheden hebben de mogelijkheid bij te dragen aan de Betere Regelgeving Agenda van de EU door gebruik te maken van de diverse feedbackmomenten in het EU-beleidsvormingsproces, zoals openbare consultaties. De Bright-tool, ontwikkeld door Europa decentraal, geeft gebruikers inzicht in het gebruik van deze feedbackmomenten. Meer informatie over dit online hulpmiddel vindt u op de website van de Bright-tool.

Door:

Nora Nijboer, Europa Decentraal

 Bron:

Replies of the Commission to the special report of the European Court of Auditors, reactie Europese Commissie
ECA Special Report 2019: Local and Regional Authorities are important partners to reach out to European citizens – The European Commission replies, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Special Report: ‘Have your say!’: Commission’s public consultations engage citizens, but fall short of outreach activities, rapport Europese Rekenkamer

 Meer informatie:

Europese rekenkamer publiceert verslag over de doeltreffendheid van EU consultaties, Europa Decentraal
Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?, Europa Decentraal
Betere regelgeving, Europa Decentraal
Bright-tool, Europa Decentraal