Nieuws

Publicatie: 18 mei 2020

Door: en


De Europese Commissie heeft meerdere openbare raadplegingen op het gebied van duurzaamheid gepubliceerd. Het betreft de onderwerpen energie, klimaatadaptatie, chemische stoffen en afvaltransport. Hierbij gaat het zowel om roadmaps als om een publieke consultatie en een ontwerpbesluit.

[su_spoiler title=”Wat is een Roadmap?” icon=”plus-circle” class=”.normalweight”]Een roadmap omschrijft het probleem dat met een mogelijk wetgevende voorstel zou moeten worden verholpen en welke mogelijkheden de EU overweegt om dit probleem te verhelpen. Iedereen kan door middel van een webformulier input leveren.[/su_spoiler]
In onze praktijkvraag vindt u meer informatie over de roadmaps, consultaties en andere vormen van feedback.
In dit artikel vindt u een overzicht van relevante openbare raadplegingen die van toepassing zijn op decentrale overheden. Alle openbare raadplegingen kunt u hier vinden.

Hernieuwbare energie – financieringsmechanisme voor EU-brede projecten: verordening

Tot 3 juni 2020 kunt u deelnemen aan een openbare raadpleging voor het financieringsmechanisme voor hernieuwbare energieprojecten. De verordening die open is gesteld ter consultatie bevat bepalingen voor de uitvoering en werking van een het financieringsmechanisme dat de inzet van hernieuwbare energie in de hele Unie zal ondersteunen.
In de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2018/2001) is vastgelegd dat in 2030 32% van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Binnen dit kader zijn er ook afspraken gemaakt over het aandeel hernieuwbare energie in de verwarming en koelingssector en in de vervoerssector. In deze richtlijn is vastgelegd dat de Commissie de ambitie van lidstaten moet ondersteunen, onder meer door gebruik te maken van financieringsmiddelen van de Unie.
Het is nog niet bekend wanneer de Commissie het voorstel voor de verordening zal indienen.

Energie-efficiëntie in gebouwen – Renovatiegolf: Roadmap

Tot 8 juni 2020 kunt u deelnemen aan de openbare raadpleging over de roadmap voor de renovatiegolfstrategie.
De renovatiegolf is een belangrijke strategie voor het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen van de Green Deal. Het initiatief heeft tot doel het percentage energierenovaties van gebouwen in de Europese Unie te verhogen.
Ondanks de vertraging in het werkprogramma van de Commissie vanwege de coronacrisis is de renovatiegolf topprioriteit van de Europese Commissie, omdat deze ook bijdraagt aan het herstel en de groei van de economie.
Het initiatief wordt in het derde kwartaal van 2020 verwacht. Voor die tijd zal nog een publieke consultatie plaatsvinden.

Routekaart: herziening van de TEN-E-verordening

Tot 8 juni 2020 kunt u deelnemen aan de openbare raadpleging over de routekaart voor de herziening van het beleidskader voor de trans Europese infrastructuur voor energie (1315/2013).
Voor het realiseren van de energiedoelstellingen uit de Green Deal is een verbeterd beleidskader voor de energie-infrastructuur nodig. De richtsnoeren moet worden herzien, zodat deze het beleid beter aangepast is op nieuwe ontwikkelingen, zoals de opname van hernieuwbare energiebronnen en ‘slimme sectorintegratie.’
Het initiatief wordt in het vierde kwartaal van 2020 verwacht. In het derde kwartaal zal nog een publieke consultatie plaatsvinden.

Duurzaamheidstrategie inzake chemische stoffen: roadmap

Tot 20 juni 2020 kunt u deelnemen aan de openbare raadpleging over de routekaart voor de chemische stoffenstrategie.
De duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen moet de risico’s die verbonden zijn aan het produceren en gebruiken van chemische stoffen verminderen. Hiermee wil de EU mens en milieu beter beschermen tegen gevaarlijke stoffen en ook de ontwikkeling van duurzame en veilige alternatieven aanmoedigen. Hier zullen decentrale overheden samen met de industrie bij worden betrokken.
De strategie wordt in het derde kwartaal van 2020 verwacht.

Klimaatadaptatiestrategie: roadmap

Tot 30 juni 2020 kunt u deelnemen aan de openbare raadpleging over de routekaart voor de nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie.
In de Green Deal en in de Klimaatwet kondigde de Europese Commissie aan dat er een nieuwe  klimaatadaptatiestrategie zou worden gepresenteerd. De eerste EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering publiceerde de Europese Commissie in 2013. Klimaatadaptatie is voor decentrale overheden van belang, aangezien het acties omvat die de klimaatbestendigheid van infrastructuur, steden en natuur zal vergroten. Meer informatie over het huidige klimaatadaptatiebeleid en het nieuwe voorstel vindt u in deze Praktijkvraag.
De strategie wordt in het vierde kwartaal van 2020 verwacht. Daarvoor zal nog een publieke consultatie in het derde kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Afvaltransport – herziening EU-regels: publieke consultatie

Tot 30 juli 2020 kunt u deelnemen aan de publieke consultatie over de herziening van de EU-regels inzake afvaltransport (verordening 1013/2006).
De Commissie wil deze Europese regels herzien, zodat ze het Europese beleid op het gebied van recycling en de overgang naar de circulaire economie bevorderen. Ook wil de EU de export van afval verminderen, bijvoorbeeld door een beter inspectiesysteem, of door betere milieu- en gezondheidsmaatregelen te treffen.
Het herziene beleidskader wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Bron

Roadmap: Energy efficiency in buildings – consultation on ‘renovation wave’ initiative, Europese Commissie
Roadmap: Clean Energy- Strategy for Energy System integration, Europese Commissie
Roadmap: Chemicals, strategy for sustainability (toxic-free EU environment), Europese Commissie
Roadmap: EU strategy on Adaptation to Climate Change, Europese Commissie
Roadmap: Trans-European energy infrastructure – Revision of guidelines, Europese Commissie
Public Consultation: Waste shipments – revision of EU rules, Europese Commssie

Meer informatie

Green Deal in het werkprogramma 2020, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Rekenkamer stelt tekortkomingen vast bij de EU uitgaven energie-efficiëntie in gebouwen, Kenniscentrum Europa decentraal
Praktijkvraag: Wat houdt het Europees beleid voor klimaatadaptatie in? Kenniscentrum Europa decentraal