Nieuws

Publicatie: 31 januari 2022

Door:


In navolging van de eerdere voorstellen om het energiesysteem in de EU te herzien, vraagt de Europese Commissie om feedback op haar initiatief voor een EU-brede aanpak voor de uitrol van zonne-energie. De EU-strategie inzake zonne-energie, dat de vorm van een Mededeling van de Europese Commissie zal hebben, moet bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Green Deal. Decentrale overheden krijgen met zonne-energie te maken bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES).

Waarom een EU-strategie inzake zonne-energie?

Om de doelen van de Green Deal te behalen is een grote herziening van het energiesysteem in de EU nodig. De uitstoot van broeikasgassen komt namelijk voor 75% uit dit energiesysteem. De versnelde uitrol van hernieuwbare energie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de doelstellingen. In het eerste deel van het ‘Fit for 55’-pakket presenteerde de Commissie al een reeks voorstellen in de energiesector, zoals een herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie. Na de actualisatie van de EU-industriestrategie in 2021, waarbij het versterken van de waardeketen van de zonne-energiesector in de EU benoemd werd, wil de Commissie nu op EU-niveau bijdragen aan de uitrol van zonne-energie. Een kostenefficiënte en versnelde ontwikkeling van zonne-energie kunnen lidstaten namelijk niet alleen verwezenlijken. Uiteenlopende ambitieniveaus binnen de lidstaten dienen de juiste stimulansen te krijgen om zo voor een gecoördineerde aanpak te zorgen. Het werkprogramma 2022 van de Commissie bevat daarom een EU-brede strategie inzake zonne-energie.

Doel van de EU-strategie inzake zonne-energie

Het doel van de strategie is ervoor te zorgen dat het potentieel van zonne-energie benut wordt om bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de Green Deal. Hierbij wordt voortgebouwd op het ‘Fit for 55’-pakket en de uitvoering van het pakket schone energie. De strategie is gericht op het vaststellen van bepaalde beleidsmaatregelen. In de strategie zal onder andere aandacht besteed worden aan:

  • Uitdagingen voor de uitrol en opwekking van zonne-energie op gebieden als aanbestedingsprocedures, steunregelingen en vergunningsprocedures;
  • Het waarborgen van ononderbroken toegang tot betaalbare en concurrerende zonne-energieproducten en het bevorderen van hoge duurzaamheidsnormen;
  • De bijdrage die zonne-energie kan leveren aan het aanpakken van de uitdagingen van energiearmoede en een rechtvaardige transitie.

Geef uw feedback op het initiatief

De Commissie vraagt alle belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, zonne-energiebedrijven en energiegemeenschappen, hun input te leveren op de voorgestelde reikwijdte en inhoud van de strategie. De consultatieperiode loopt tot 18 april 2022. U vindt hier de mogelijkheid om feedback te geven op dit initiatief.

Bron

Geef uw mening: EU-strategie voor zonne-energie, Europese Commissie

Meer informatie