Nieuws

Publicatie: 16 november 2020

Door: en


De Europese Commissie vraagt feedback op voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu en klimaat, om de plannen zoals uiteen gezet in de Green Deal verder te realiseren. In dit bericht worden een aantal relevante openbare raadplegingen kort toegelicht.

Energie

Emissiehandelssysteem

De Commissie wil het emissiehandelssysteem (Emmission Trading System: ETS) actualiseren; het zal worden getoetst aan de verhoogde reductiedoelstelling van 55%. Verder wordt een uitbreiding van het ETS tot de maritieme sector, de bouwsector en het verkeer overwogen. Daarnaast wordt het marktstabiliteitsreserve (MSR) herzien. Dit is het instrument voor de behandeling van ongebruikte emissierechten binnen het ETS. Er wordt nagegaan of de regels nog passen bij de hogere klimaatdoelstellingen van de EU.
U kunt uw feedback nog tot 26 november 2020 via deze pagina geven.

Effort Sharing Regulation

De Effort Sharing Regulation (ESR-Verordening) maakt het mogelijk om het doel van minder uitstoot van broeikasgassen op te knippen in nationale bindende doelstellingen. In de verordening staan  bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties voor elke EU-lidstaat voor de periode 2021-2030. De ESR-Verordening heeft betrekking op alle broeikasgasemissies die niet onder het ETS of de LULUCF-Verordening vallen, en stelt daarvoor doelstellingen en nalevingsregels vast. De Commissie gaat evalueren  of het beleid voldoet aan de verhoogde klimaat- en milieudoelstellingen. De Commissie overweegt om het ESR geleidelijk af te schaffen als gevolg van de uitbreiding van het ETS of het ESR te beperken tot alleen sectoren die niet onder de ETS vallen.
U kunt uw feedback nog tot 26 november 2020 via deze pagina geven.

Herziening van de EU-regels voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw

De Commissie gaat de Verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF-Verordening) herzien om ervoor te zorgen dat de EU haar doelstelling van uitstootvermindering in 2030 behaalt. Volgens deze Verordening moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen door landgebruik, verandering in landgebruik of bosbouw wordt gecompenseerd door ten minste een gelijkwaardige verwijdering van CO2 in de periode 2021-2030. Zo moet ontbossing worden gecompenseerd door bijvoorbeeld het verbeteren van het duurzame beheer van bestaande bossen.
Bij de herziening overweegt de Commissie om de flexibiliteit tussen de LULUCF- en de ESR-Verordening te vergroten. Dit betekent dat als een lidstaat de verplichting in de LULUCF-Verordening nakomt, het de kredieten kan gebruiken om te voldoen aan de nationale emissiereductiedoelstellingen die in de ESR-Verordening zijn vastgesteld.
U kunt uw feedback geven op de plannen van de Commissie via de zogenoemde Roadmap. Deze is geopend van 29 oktober 2020 tot 26 november 2020. U kunt uw feedback via deze pagina geven.

Biodiversiteit

Bescherming van de biodiversiteit

De Commissie wil bindende doelstellingen voor natuurherstel, vooral voor ecosystemen die  veel koolstof kunnen opslaan. Dit moet bijdragen aan het halen van de doelen in de Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Dit wil de Commissie doen door kennis en toezicht op het behoud van ecosystemen te verbeteren, waar mogelijk op basis van bestaande monitoringsystemen. De Commissie overweegt een methode te ontwikkelen om ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen. Verder komen er richtsnoeren en financieringsmogelijkheden. In 2050 moeten alle ecosystemen in de EU in goede staat verkeren.
Feedback geven kan via deze pagina. De Roadmap is geopend van 29 oktober 2020 tot 26 november 2020.

Een nieuwe EU-bosstrategie

In de Green Deal heeft de Commissie een nieuwe EU-strategie voor bossen aangekondigd. De strategie bouwt voort op de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 en bestrijkt de hele bosbouwcyclus. Het gaat om onder meer gezonde bossen, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Er wordt hierbij ingezet op de bescherming, het herstel en het duurzame beheer van bossen in de EU en daarbuiten.
Feedback geven kan via deze pagina. Hier vindt u ook de Roadmap met concrete plannen van de Commissie. De feedbackronde is geopend van 30 oktober 2020 tot 4 december 2020.

Een nieuwe EU-bodemstrategie

Met de bodemstrategie, als onderdeel van de Biodiversiteitsstrategie voor 2030, wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De Commissie wil de vruchtbaarheid van de bodem beschermen, de hoeveelheid organisch materiaal verhogen, verontreinigde locaties in kaart brengen en definiëren wat een ‘’goede ecologische toestand’’ van de bodem is. Het uiteindelijke doel is het bereiken van bodemdegradatie-neutraliteit tegen 2030. De Commissie wil dit bereiken door de invoering van duurzame bodembeheerpraktijken te bevorderen, maatregelen te nemen om aangetaste bodems te herstellen en hiervoor voldoende EU-financiering beschikbaar te stellen. Ook wil ze de monitoring van de bodemkwaliteit verbeteren door het relevante EU-beleidskader aan te passen en te verbeteren in overeenstemming met de Green Deal.
Feedback geven kan via deze pagina. De feedbackronde is nog geopend tot 10 december 2020.

Bron

Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw – herziening van EU-regels, de Europese Commissie
Klimaatverandering – actualisering van het EU-emissiehandelssysteem (ETS),  de Europese Commissie
Nationale doelstellingen voor uitstootbeperking (verordening verdeling inspanningen) – evaluatie op basis van het klimaatplan voor 2030, de Europese Commissie
Bescherming van de biodiversiteit: doelstellingen voor natuurherstel van de EU-biodiversiteitsstrategie, de Europese Commissie
Geef ons uw feedback over: Bossen – nieuwe EU-strategie, de Europese Commissie
Geef ons uw feedback over: Gezonde bodem – nieuwe bodemstrategie van de EU, de Europese Commissie

Meer informatie:

Klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa decentraal