Nieuws

Publicatie: 17 december 2020

Door: en


De Europese Commissie heeft besloten de Landbouw­vrijstellings­verordening (LVV) en de Visserij­vrijstellings­verordening (VVV) te verlengen. Eerder verlengde de Europese Commissie al de Algemene Groeps­vrijstellings­verordening (AGVV) en de de-minimis­verordening.  De verordeningen zouden zonder verlenging aan het eind van dit jaar aflopen. De verlenging heeft  gevolgen voor de kennisgevingen van decentrale overheden.

Staatssteun en vrijstellingsverordeningen

In beginsel is staatssteun niet toegestaan aangezien overheidssteun aan onderneming een negatieve invloed kan hebben op de Europese interne markt. Maar er bestaan uitzonderingen en vrijstellingen op grond waarvan staatssteun onder voorwaarden is toegestaan. De de-minimisverordening bevat een uitzondering die toestaat maximaal €200.000 steun te verlenen aan een onderneming over een periode van drie belastingjaren. De AGVV, LVV en VVV zijn vrijstellingsverordeningen die steunverlening voor specifieke doeleinden mogelijk maken. Voor steun verleend op grond van de AGVV, LVV en VVV geldt een kennisgevingsplicht.

Verlenging

Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de Europese Commissie besloten de de-minimisverordening, AGVV, LVV en VVV  te verlengen. Voor de AGVV en de-minimisverordening is in juli 2020 al een wijzigingsverordening aangenomen waarin de regelingen met drie jaar worden verlengd tot en met 31 december 2023. De LVV en VVV worden nu met twee jaar verlengd tot 31 december 2022 met een overgangstermijn die loopt tot 30 juni 2023.

Gevolgen voor kennisgevingen

De verlenging van de verordeningen heeft gevolgen voor de kennisgevingen die decentrale overheden doen. Voor kennisgevingen op grond van de verlengde verordeningen geldt het volgende:

  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Voor de AGVV geldt dat kennisgevingen op grond van de oude AGVV niet langer doorlopen dan 31 december 2020. Voor steunregelingen – dus niet ad-hoc-maatregelen – die de afgelopen maanden nog niet zijn aangepast aan de verlengde AGVV en die wél langer doorlopen, moet een nieuwe kennisgeving worden gedaan.
NB: Voor steunregelingen die inhoudelijk helemaal niet wijzigen, kan het een kopie zijn van de huidige kennisgeving in SANI2, waarbij alleen de looptijd wordt aangepast. Het CSDO kan u daarbij helpen.
De nieuwe of gewijzigde kennisgevingen moeten uiterlijk binnen 20 werkdagen na 31 december 2020 in SANI geregistreerd zijn. Bovendien geldt dat alle verlengde en nieuwe kennisgevingen – zowel steunregelingen als individuele steunverlening – uiterlijk tot en met 31 december 2023 kunnen worden gemeld, ook als de looptijd van de nationale steunregeling langer is.

  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) en Visserijvrijstellingsverordening (VVV)

Steunregelingen die onder de oude LVV en VVV zijn kennisgegeven worden automatisch verlengd wanneer er inhoudelijk niets verandert. Budgetverhogingen worden niet als inhoudelijke verandering aangemerkte en kunnen bij de jaarlijkse staatssteunrapportage worden vermeld. Wanneer de steunmaatregel tijdelijk ook wordt toegepast op ondernemingen in moeilijkheden is er wel sprake van een inhoudelijke verandering. Er moet dan een nieuwe kennisgeving worden gedaan op grond van de verlengde LVV of VVV. Voor ad hoc-maatregelen op basis van de verlengde LVV of VVV geldt dat deze tot en met 31 december 2022 kunnen worden gemeld. Voor steunregelingen op basis van de nieuwe verordeningen kan dit tot 30 juni 2023. Indien steunregelingen langer doorlopen, moet na verloop van de datum een nieuwe kennisgeving worden gedaan op basis van de dan geldende LVV of VVV.
Voor het verlengen van bestaande steunregelingen op grond van de AGVV, LVV en VVV kunnen decentrale overheden direct contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden (CSDO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Door:

Monika Beck en Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Vrijstellingen, Kenniscentrum Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Kenniscentrum Europa decentraal