Nieuws

Publicatie: 8 juli 2019

Door: en


De Europese Commissie heeft besloten drie nieuwe burgerinitiatieven te registreren op het gebied van CO2-uitstoot, genetisch gemodificeerde gewassen en verbod op plastic. Indien voor een van de geregistreerde initiatieven binnen één jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten worden verzameld, is de Commissie verplicht het initiatief te analyseren en er een reactie op geven.

Burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd door het Verdrag van Lissabon. Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. De Commissie Juncker heeft 38 voorstellen geregistreerd tijdens haar ambtstermijn.

Geregistreerde burgerinitiatieven

De Commissie heeft op 3 juli besloten de volgende burgerinitiatieven te gaan registreren:
‘A price for carbon to fight climate change’
De organisatoren van het initiatief verzoeken de Commissie “EU-wetgeving voor te stellen om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C.” Het doel van het initiatief is een minimumprijs voor CO2-uitstoot in te voeren, het bestaande systeem van kosteloze toewijzing van emissierechten aan vervuilers in de EU af te schaffen en een grensaanpassingsmechanisme in te stellen.
Het initiatief zal worden geregistreerd op 22 juli 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen.
‘Grow scientific progress: crops matter!’
De organisatoren van het initiatief stellen dat Richtlijn 2001/18/EG inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) “achterhaald” is en vragen om een herziening van de daarin opgenomen voorschriften inzake nieuwe gewasveredelingstechnieken (NPBT), met als doel de vaststelling van “een soepelere toelatingsprocedure voor producten die met deze nieuwe technieken zijn verkregen”.
Het initiatief zal worden geregistreerd op 25 juli 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen.
‘Let’s put an end to the era of plastic in Europe’
De organisatoren van dit Europees burgerinitiatief “roepen de Europese Commissie op de richtlijn betreffende de gevolgen van bepaalde kunststoffen voor het milieu te herzien met als doel alle kunststoffen voor eenmalig gebruik in Europa te verbieden.” Het initiatief pleit voor “een verbod op alle plastic verpakkingen en alle plastic flessen tegen 2027, zodat nu een begin kan worden gemaakt met concrete maatregelen die rekening houden met de eindigheid van onze hulpbronnen.”
Het initiatief zal worden geregistreerd op 26 juli 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert drie nieuwe initiatieven en beoordeelt één initiatief als niet-ontvankelijk, persbericht Europese Commissie
Carbon tax, GMOs, plastics: new EU petitions get the green light, ENDS Europe