Nieuws

Publicatie: 19 september 2022

Door: en


De Europese Commissie heeft op 8 september het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan een positieve beoordeling gegeven. Hiermee is Nederland weer een stap verder in het verkrijgen van de 4,7 miljard euro aan subsidies van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

NextGenerationEU en het Herstel- en Veerkrachtplan

Het HVP is een deel van het coronaherstelplan NextGenerationEU en maakt in totaal 800 miljard euro vrij voor investeringen en hervormingen in de gehele EU. De Europese gelden zullen zowel verstrekt worden via subsidies als door het afgeven van leningen. Bij de verdeling over de lidstaten wordt onder andere rekening gehouden met de grootte van de bevolking, het BBP en het gemiddelde werkloosheidspercentage over de afgelopen vijf jaar. Op basis hiervan komt 4,7 miljard euro van het totale budget ten goede aan de Nederlandse economie.

Om aanspraak te kunnen maken op de gelden uit het HVP moet elke lidstaat een plan met concrete maatregelen indienen bij de Commissie. De Commissie beoordeeld vervolgens elk plan op basis van elf criteria die uitgewerkt zijn in de Verordening (EU) 2021/241 inzake de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Hierin wordt onder andere gekeken naar de mate waarin de plannen aansluiting vinden bij de klimaat- en digitaliseringsdoelstellingen, de houdbaarheid van de maatregelen en of er een adequaat controle mechanisme is om toezicht te houden op de uitgaven.

Nederlandse invulling van het HVP

De Nederlandse invulling van het Herstel- en Veerkrachtplan omvat 49 maatregelen en is verdeeld over zes pijlers, waarmee in totaal 4,7 miljard euro is gemoeid:

  • Bevorderen van de groene transitie en de aanpak van de stikstofproblematiek
  • Versnellen van de digitale transformatie
  • Verbeteren van de woningmarkt en het verduurzamen van de bebouwde omgeving
  • Een sterke arbeidsmarkt, een goed pension en toekomstgericht onderwijs
  • Versterken van de publieke gezondheidssector en pandemieparaatheid
  • Aanpak agressieve fiscale planning en witwassen

Bijna de helft van de gelden zal worden besteed aan klimaat-gerelateerde maatregelen. Het gaat onder meer om investeringen in windenergie, energie-efficiëntie van woningen en om een nieuwe energiewet die naar verwachting investeringen in het elektriciteitsnet gemakkelijker zal maken. Ook wordt een kwart van het geld besteed aan projecten om de digitale transitie in Nederland te versnellen. Dit gaat om investeringen in kwantumtechnologie, artificiële intelligentie, digitaal onderwijs en digitale overheidsdiensten. De rest van het geld zou worden besteed aan het verminderen van de stikstofschade, aan woningbouw, gezondheidszorg, tekorten op de arbeidsmarkt en het tegengaan van belastingontwijking en witwassen.

Commentaar van de Commissie

De voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, geeft aan dat dit plan de Nederlandse economie verder zal versterken en groener, meer digitaal en veerkrachtiger maken. Verder geeft zij aan dat met dit plan akkoord is gegaan omdat het ambitieus en vooruitziend is en zal bijdragen tot een betere toekomst voor de Nederlandse bevolking. Elk plan dient ten minste 37% van het totaal uit te geven aan klimaatdoelstellingen en 20% moet ten goede komen aan de digitale transitie. Het Nederlandse plan voldoet ruimschoots aan deze doelstellingen voor klimaat en digitalisering, met respectievelijk 48% en 26%.

Verder blijkt dat geen enkele maatregel uit het plan ernstige afbreuk doet aan het milieu en Nederland genoeg controlesystemen heeft om de financiële belangen van de Europese Unie te beschermen. Vicevoorzitter voor economie, Valdis Dombroskis, geeft het plan dan ook met plezier een positieve beoordeling en voorspelt dat het voor Nederland zal leiden tot een solide basis voor de toekomst.  

Vervolgstappen

Nu er vanuit de Commissie groen licht is gegeven voor de Nederlandse plannen, is het aan de Raad om het voorstel goed te keuren. Hier hebben zij in principe vier weken de tijd voor. Wanneer de Raad ook het plan heeft goedgekeurd, maakt de Commissie het bedrag over aan Nederland. Het geld wordt in delen uitbetaald en is gekoppeld aan de voortgang van Nederland bij het behalen van de opgestelde doelstellingen uit het herstelplan.

Bron

NextGenerationEU: Europese Commissie onderschrijft het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 4,7 miljard euro, Europese Commissie

Meer informatie

Coronaherstelplan: NextGenerationEU, Kenniscentrum Europa Decentraal

EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal