Nieuws

Publicatie: 18 maart 2019

Door:


Het Europees Parlement heeft op 13 maart, tijdens de plenaire vergadering in Straatburg, nieuwe maatregelen voorgesteld om luchtvervuiling tegen te gaan. De aangenomen resolutie bevat voorstellen om de luchtvervuiling in vervoer, landbouw en energie sectoren aan te pakken.

Resolutie Europees parlement

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 446 stemmen voor, 146 tegen en 79 onthoudingen, onderstrepen de leden van het Europees Parlement dat luchtvervuiling een lokale, regionale, nationale en grensoverschrijdende dimensie heeft en maatregelen op alle bestuursniveaus vereist. Zij dringen er bij de Europese Commissie op aan om strengere normen voor PM2.5-deeltjes in EU-luchtkwaliteitsregels voor te stellen, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Europarlementsleden dringen er bij de autoriteiten op aan om actieplannen voor schone lucht te ontwikkelen met maatregelen om alle bronnen van luchtvervuiling en alle sectoren van de economie aan te pakken.
Volgens het Europees Parlement moet de Europese Commissie de richtlijn omgevingsluchtkwaliteit actualiseren in overeenstemming met de huidige WHO-limieten voor zwevende deeltjes, zwaveloxide en ozon. De Commissie moet ook de controles opvoeren om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoen aan de testnormen voor dieselemissies volgens de EU-wetgeving inzake typegoedkeuring van voertuigen.

Landbouw

Het Europees Parlement vraagt om toekomstige financiering via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in verband met verplichte maatregelen om luchtvervuiling tegen te gaan.
De huidige voedsel- en landbouwsystemen zijn verantwoordelijk voor overmatige uitstoot van ammoniak (NH3), stikstofoxide (N2O) en methaan (CH4), zeggen EP-leden. 94% van de ammoniakemissies en 40% van de methaanemissies zijn afkomstig van landbouwactiviteiten.

Luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit heeft een enorme impact op de gezondheid, met name zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. Ongeveer 90% van de Europeanen die in steden wonen, wordt blootgesteld aan niveaus van luchtverontreiniging die schadelijk worden geacht voor de menselijke gezondheid.
EP-leden herinneren eraan dat de wettelijke emissiegrenswaarden van de EU nog steeds hoger zijn dan de door de WHO aanbevolen en dat het Europees Milieuagentschap (EEA) schat dat elk jaar meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen te wijten zijn aan luchtvervuiling in de EU.
EP-leden merken op dat in 2018 zes lidstaten werden verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens niet-naleving van EU-luchtkwaliteitsnormen. Negenentwintig inbreukprocedures lopen momenteel in 20 lidstaten wegens niet-naleving van de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit en ongeveer twee derde van de lidstaten voldoet momenteel niet aan de grenswaarden van PM10 en NO2. Een op de vijf overschrijdt de streefwaarde van PM2,5.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Parliament proposes policy toolbox to curb air pollution, nieuwsbericht Europees Parlement