Nieuws

Publicatie: 23 april 2019

Door: en


Het Europees Parlement heeft het voorstel voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) vorige week definitief goedgekeurd. De ELA werd al in september 2017 door de Commissie-Juncker geïntroduceerd. In februari dit jaar zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa al tot een voorlopig akkoord gekomen. Dit jaar zal de realisatie van de ELA officieel van start gaan. ELA is bedoeld om de naleving van Europese regelgeving omtrent arbeid te verzekeren. Het zal zowel op nationaal als Europees niveau invloed gaan uitoefenen.

Waarom is de ELA nodig?

In de EU werken veel zogenaamde mobiele werknemers:

  • In 2017 waren ongeveer 17 miljoen Europeanen werkzaam of woonachtig in een lidstaat waarvan zij niet de nationaliteit bezitten.
  • Er zijn 1,4 miljoen Europeanen die pendelen tussen de lidstaat waar zij woonachtig zijn en waar zij werken.
  • Er zijn 2,8 miljoen uitzendmogelijkheden om tijdelijk in een andere lidstaat te werken.
  • Er zijn 2 miljoen arbeiders die werkzaam zijn in de transportsector. Binnen deze sector worden dagelijks goederen en personen over de grenzen vervoerd.

In 2006 stonden er slechts 9 miljoen mensen bekend als mobiele werknemers. Dit betekent dat het aantal mobiele werknemers in tien jaar is verdubbeld. Naar aanleiding van deze cijfers heeft de Europese Commissie het voorstel voor de ELA gelanceerd.

Het doel van de ELA

De Europese Commissie streeft met de oprichting van de ELA naar een eerlijke, simpele en effectieve manier om de Europese regelgeving omtrent arbeid af te dwingen. De ELA zal zich bezighouden met:

  • Het begeleiden van de lidstaten in het verspreiden van informatie onder burgers en werknemers betreffende de rechten en verplichtingen die grensoverschrijdende arbeid met zich meebrengen.
  • Het stimuleren van samenwerking tussen de lidstaten in het afdwingen van de Europese regelgeving omtrent dit thema. Deze samenwerking moet resulteren in gezamenlijk gecoördineerde inspecties.
  • Bemiddeling bij problemen tussen nationale autoriteiten.

Structuur

De ELA zal een permanente structuur hebben en bestaan uit ongeveer 140 leden. Het management zal bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. Er zal een groep experts worden aangewezen bestaande uit sociale partners van de EU, zoals de Europese Federatie van ondernemingen en het Europees Verbond van Vakverenigingen. Deze experts zullen extra informatie verschaffen en adviezen kunnen uitbrengen. Door de integratie van bestaande comités en netwerken wordt de samenwerking tussen de lidstaten binnen dit thema versimpeld en worden bestaande en toekomstige belemmeringen weggenomen.

Realisatie

De Europese arbeidsautoriteit zal dit jaar gerealiseerd worden. Er wordt verwacht dat het rond het jaar 2024 volledig operationeel zal zijn.

Door:

Yentl du Pon, Erwin de Pagter, Paul Zondag, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

European Labour Authority, Europese Commissie

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, kenniscentrum Europa decentraal
Towards fair labour mobility: setting up a European Labour Authority, factscheet Europese Commissie