Nieuws

Publicatie: 3 juni 2019

Door:


De steden en regio’s pleiten voor een rechtvaardig, duurzaam, op solidariteit gebaseerd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat voorziet in de behoeften van boeren, regio’s, consumenten en Europeanen.

Toekomst

Het nieuwe GLB moet de boeren in staat stellen een behoorlijke boterham te verdienen, omdat dit een voorwaarde is om voldoende jonge mensen aan te trekken en de sterke terugloop van mensen werkzaam in de landbouw ongedaan te maken.
Tijdens een conferentie die op 13 mei werd georganiseerd door het Roemeense voorzitterschap van de EU, heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) Europese boeren verdedigd tegen pogingen om het GLB-budget te verlagen. Het CvdR maakt zich zorgen over het bevorderen van generatievernieuwing in de Europese landbouw. “Tenzij ze eerlijke landbouwprijzen en daarmee economische erkenning voor hun inspanningen kunnen verwachten, zullen jonge mensen zich blijven verzetten tegen deze sector”, aldus de rapporteur voor het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, Guillaume Cros (FR / PSE), vicepresident van de regio Occitanië.
Het CvdR heeft de volgende standpunten gepubliceerd:

  • rechtstreekse betalingen moeten eerlijker worden verdeeld tussen landbouwbedrijven, regio’s en lidstaten. Ze moeten opnieuw worden gekalibreerd met een reëel en effectief plafond, een verplichte en naar behoren gefinancierde herverdelingstoeslag en volledige interne en externe convergentie van betalingen tegen 2027;
  • er moet een verplichte bonus “jonge boeren” worden ingevoerd om jongeren aan te moedigen om te gaan werken in de landbouw;
  • er moeten vrijwillige instrumenten voor crisisbeheer worden ingesteld op basis van het beheer van productievolumes;
  • landbouwers die overstappen op een duurzame vorm van landbouw en zich inspannen om klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen, moeten worden ondersteund – een minimum van 30% van de fondsen van de eerste pijler moet worden gereserveerd voor milieumaatregelen;
  • er moeten gemeenschappelijke Europese doelstellingen worden ingebouwd in de verordening inzake nationale strategische plannen, zoals vermindering van pesticiden en broeikasgassen met 30%, verdubbeling van de hoeveelheid grond die wordt gebruikt voor biologische landbouw en gestaag afbouwen van op kooien gebaseerde veehouderij;
  • er moet een plattelandsagenda worden aangenomen om de toegang tot openbare diensten in plattelandsgebieden te verbeteren en de kwaliteit van de basisinfrastructuur te verhogen door de nadruk te leggen op hogesnelheidsinternet;
  • de rol van de regio’s bij het beheer en de uitvoering van het GLB moet worden gehandhaafd en versterkt.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Young farmers: the European Committee of the Regions calls for additional measures to keep the countryside alive in all EU, CvdR