Nieuws

Publicatie: 21 oktober 2021

Door:


De derde ronde voor financieringsaanvragen via de European City Facility (EUCF) is geopend. De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

DE ROL VAN DECENTRALE OVERHEDEN

Gemeenten en andere decentrale overheden spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze kunnen programma’s voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie opzetten. Ze spelen ook een grote rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie. Er zijn echter ook obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige en voldoende uitgewerkte investeringsconcepten. Daarvan is sprake als bijvoorbeeld een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject ontbreekt, of als de promotor(en) en lokale belanghebbenden niet in kaart zijn gebracht.  De EUCF biedt steden en gemeenten financiële steun om deze problemen aan te pakken.

Snelle en eenvoudige ondersteuning

Binnen het kader van het Horizon 2020 Framework Programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie is een “pan-European City Facility”, kortweg EUCF opgezet. De EUCF verleent snelle, eenvoudige financiële ondersteuning aan gemeenten in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro. De EUCF levert ook andere diensten om hen te helpen investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risico-evaluaties. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen. Na deze ronde is de laatste ronde voor het aanvragen van ondersteuning door de EUCF voorzien voor midden volgend jaar.

VOOR WIE?

Het doel van de EUCF is om steden en gemeenten te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun energie- en klimaatstrategieën. Het fonds  staat open voor gemeenten, lokale overheden of groeperingen daarvan, en voor andere lokale publieke organisaties waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen. Het gaat hierbij om eenmalige financiële ondersteuning.

HET RESULTAAT

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt vormen geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfs- en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere Europese fondsen en subsidies. Een overzicht hiervan is te vinden in de EU-fondsenwijzer.

DEELNEMEN?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 17 december 2021. Verdere informatie is te vinden in dit document en op de website van EUCF.

BRON

Website European City Facility (EUCF)

DOOR

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

MEER INFORMATIE

Hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa Decentraal