Nieuws

Publicatie: 29 juni 2020

Door: en


Kenniscentrum Europa decentraal presenteert een Green Deal-overzichtspagina. Op deze pagina kunt u in één oogopslag de stand van zaken, het laatste nieuws, verdiepende artikelen en dossiers rondom de Green Deal vinden.

Informatie over Green Deal

Eind 2019 presenteerde de Commissie-Von der Leyen de Green Deal: een veelomvattende strategie om de problemen in verband met klimaat en milieu aan te pakken. De plannen en initiatieven uit de Green Deal moeten ervoor zorgen dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is. De Commissie heeft de afgelopen tijd al een aantal van deze plannen gepresenteerd en zo krijgt de Green Deal steeds meer vorm. Zo zijn inmiddels het actieplan voor een circulaire economie, de Farm-2-Fork-strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 gepresenteerd. 

Om de informatie rondom de Green Deal overzichtelijk te maken, heeft Europa decentraal alle publicaties, nieuwberichten, praktijkvragen en achtergrondartikelen gebundeld op een Green Deal-pagina. Daarnaast is ook de informatie over klimaat en milieu grotendeels herzien. Voor elk onderdeel wordt duidelijk de relevantie voor decentrale overheden aangegeven en wat de huidige stand van zaken is. 

Bekijk de Green Deal-pagina

 

Debat Green Deal in Tweede Kamer 

De Green Deal zal een grote impact hebben op Nederland, en daarmee ook op decentrale overheden. In februari verscheen het standpunt van het kabinet. Donderdag 25 juni debatteerde de Tweede Kamer over de Green Deal. Hieruit bleek dat het kabinet de Green Deal op kosteneffectieve wijze steunt. Niet alle Kamerleden waren het eens met de conclusies die waren getrokken in dit BNC-fiche. Zo werden er vraagtekens gezet bij de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Vooral de voorgestelde bevoegdheden van de Commissie in de Klimaatwet vonden veel Kamerleden te ver gaan. Over deze Klimaatwet en de daarbij voorgestelde bevoegdheden voor de Commissie kunt u meer lezen in ons nieuwsbericht.

European Emission Trading System

Ook passeerden een flink aantal milieu- en klimaatonderwerpen de revue. Zo werd er veel gesproken over het European Emission Trading System (ETS). Het Emission Trading System is een handelssysteem in emissierechten. Het systeem stelt een maximum aan de totale hoeveelheid geoorloofde uitstoot van broeikasgassen en verplicht bedrijven een vergunning te hebben voor broeikassen die ze uitstoten.

Op dit moment valt ongeveer 45% van de totale broeikasgasemissies in de EU onder het ETS. Voor andere sectoren kunnen nationale emissiedoelstellingen zijn vastgesteld.  De kamer sprak over de mogelijke uitbreiding van het ETS naar andere sectoren, zoals gebouwen, scheepvaart en luchtvaart. Ook werd de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn om emissierechten uit de handel te nemen. Meer hierover vind u op onze pagina CO2-reductie & emissiehandelssysteem.

 

Energietransitie en radioactief afval

Schone en groene energie was ook een veelbesproken thema. Zo werd er ook aandacht besteed aan kernenergie en kernafval. De Richtlijn Radioactief afval (Richtlijn voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval; 2011/70/Euratom) stelt dat lidstaten een nationaal programma voor het beheer van radioactief afval dienen op te stellen waarin zowel het huidige als toekomstige beheer van radioactief afval te worden beschreven. In het Nederlandse beleid is beschreven dat tot 2130 het radioactieve afval bovengronds wordt opgeslagen. Op onze pagina radioactief afval vind u meer informatie over dit onderwerp.

Onderwerp: Radioactief Afval

Waterstof

Onderdeel van het thema schone en groene energie was ook het onderwerp waterstof. De Tweede Kamer zag grote kansen voor Nederland op het gebied van (de ontwikkeling van) waterstof, met name voor Noord-Nederland. De Europese Commissie heeft aangekondigd op woensdag 8 juli een waterstofstrategie te presenteren. Houdt onze nieuwbrief en de Green Deal-pagina in de gaten voor meer informatie. 

Bron

Plenair verslag Donderdag 25 juni 2020, Europese Green Deal, Tweede Kamer

Door:

Laura Weemering & Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal