Nieuws

Publicatie: 13 mei 2019

Door: en


De Europese Commissie wil meer gebruikmaken van data in de strijd tegen voedselverspilling. Nu wordt 20% van al het in de EU geproduceerde voedsel verspild. Om de economische, ecologische en sociale schade te beperken heeft de Commissie een gedelegeerde handeling aangenomen, die de lidstaten kaders en handvatten geeft voor het in kaart brengen van voedselverspilling. Beter inzicht in data over verspilling moet leiden tot gerichte acties om dit tegen te gaan.


Volgens Eurocommissaris voor voedselveiligheid Jyrki Katainen is de strijd tegen voedselverspilling een sterke business case die bedrijven veel winst kan opleveren. Het meetbaar maken van de verspilling is volgens hem belangrijk: “what gets measured, gets managed.” Om voedselverspilling op effectieve wijze aan te pakken is het van groot belang om inzichtelijk te maken hoeveel voedsel er verloren gaat en wat de achterliggende oorzaken daarvan zijn.

Wat is een gedelegeerde handeling?

De gedelegeerde handeling met betrekking tot het meetbaar maken van voedselverspilling is een aanvulling op de nieuwe afvalstoffenrichtlijn, die in 2018 werd aangenomen. Bij een gedelegeerde handeling heeft de Commissie de bevoegdheid om bepaalde regels van een reeds aangenomen wet verder uit te werken, mits dit niets afdoet aan de kern van de wetgeving. Bij deze nadere uitwerking wordt de Commissie doorgaans bijgestaan door een comité van nationale experts, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Deze procedure wordt aangeduid als comitologie.

Meetinstrumenten voor voedselverspilling

De betreffende gedelegeerde handeling geeft definities voor wat moet worden verstaan onder voedselverspilling en dus moet worden gekwantificeerd. Het gaat onder meer om het definiëren van de verschillende stadia in de voedselketen en uitzonderingen voor onder meer landbouwmateriaal en dierlijke bijproducten. Om een goed beeld te krijgen van de aard en omvang van voedselverspilling is het belangrijk dat alle lidstaten dezelfde zaken meten en inzichtelijk maken.
Lidstaten behouden wel de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de metingen vorm willen geven. Belangrijk is in ieder geval dát het gebeurt. Lidstaten moeten in 2020 al kunnen laten zien dat ze een meetinstrument in werking hebben gesteld. Vanaf 2022 moeten de daaruit voortkomende data met betrekking tot voedselverspilling worden aangeleverd bij de Europese Commissie.
Hoewel de gedelegeerde handeling door de Commissie reeds is aangenomen moet deze nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Naar verwachting zullen zij zich er eind juli over buigen.

Bron

Preventing food waste, promoting circular economy: Commission adopts common methodology to measure food waste across the EU, Europese Commissie

Meer informatie

Duurzaamheid, milieu en klimaat, kenniscentrum Europa decentraal
EU-wijzer voor provincies, kenniscentrum Europa decentraal
Gedelegeerd besluit C(2019) 3211, Europese Commissie